facebook Dobratická 525, Praha 9 - Letňany
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Výuka > Základní informace

Základní informace o vzdělávání žáků na naší škole

Škola učí podle vlastního ŠVP (školní vzdělávací program) podle RVP (rámcově vzdělávací program), který vypracoval pedagogický sbor přesně podle potřeb školy. Vypracované ŠVP je výsledkem intenzivní spolupráce pedagogů a specializovaných koordinátorů.

ŠVP naší školy – „Letem světem“ navazuje na tradice a dobrou image, kterou si škola vybudovala za dobu své činnosti. Pro širokou veřejnost je zárukou kvalitního vzdělávání žáků, což potvrzují i fakta o velkém počtu žáků z nespádové oblasti, kdy z okolí Prahy rodiče dávají přednost před školami v jejich bydlišti a dovážejí své děti k nám.

Škola chce i nadále rozšiřovat své okruhy jak tomu bylo až doposud, a stavět na svých silných základech, zároveň s tím také držet krok s nejmodernějšími základními školami v republice.

Základní body vzdělávacího programu:

 • otevřenost školy
 • demokratické principy (zde klademe největší důraz)
 • individuální přístup k žákům
 • široká nabídka vzdělání (jazyky, PC ...)
 • vztahy na škole (mezi žáky, učiteli a žáky, učiteli a v neposlední řadě i s rodiči)
 • všestranný rozvoj každého žáka
 • obsah vzdělání
 • samostatné myšlení – (schopnost orientovat se v problému, využívat svých znalostí v praxi, dovednosti, tvůrčí myšlení a práce uplatnitelné v životě ...)
 • naplňování nejzákladnějších potřeb jedince
 • respektování osobnosti
 • soužití v kolektivu – ve společnosti
 • komunikace mezi sebou
 • integrace žáků s vývojovými vadami učení
 • důraz na jazykovou výuku
 • důraz na nové informační technologie
 • důrazné estetické cítění
 • snaha pochopit svoji kulturu, ale i kulturu etnik žijících na letňanském sídlišti
 • snaha o lepší soužití a správné pochopení mravních hodnot společnosti
 • klidné a příjemné klima ve škole (vytvářené společně)

V rámci mezipředmětových vztahů naše škola už léta funguje na vysoké úrovni. Provázanost témat v jednotlivých hodinách, navazující na exkurze, výstavy nebo přednášky, to vše už naši žáci dobře znají. V neposlední řadě je snaha zaměřit se na činnostní učení s výstupem do praxe. Díky proškolování našich pedagogických pracovníků jsou do výuky zaváděny nové efektivní metody. Velký důraz je kladen na informační technologii, a to nejen v podobě vedení žáků k využívání počítačů, ale v samotné výuce kteréhokoli předmětu, kde použití IT pedagogy nebo žáky se již stává takřka samozřejmostí.

Léta tvořený školní řád, nevycházející pouze z teoretických poznatků ale hlavně i z praxe, jasně dokazuje demokratické smýšlení naší školy s velkou volností pro všechny. Jsou zde zanesena všechna práva a povinnosti žáků. Snaha učitelského sboru vést žáky k dodržování těchto pravidel patří neodmyslitelně k výchovné složce našeho programu.

ŠVP je přizpůsoben individuálním potřebám žáků. Využití praxe vedlo ke zkvalitnění výuky a zařazení více praktických metod během školního roku.

Možnost nahlédnout do našeho ŠVP má kdokoli, kdo projeví zájem. ŠVP je s každým školním rokem aktualizován a následně schválen Školskou radou. ŠVP je však živým dokumentem, který i během školního roku vnímá současné potřeby žáků a rodičů, tak aby vzdělávání bylo co nejefektivnější po všech stránkách.