Základní škola Tupolevova facebook Dobratická 525, Praha 9 - Letňany
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Výuka > Základní informace

Základní informace o vzdělávání žáků na naší škole

Škola od školního roku 2007-2008 začala učit podle vlastního ŠVP (školní vzdělávací program) podle RVP (rámcově vzdělávací program), který vypracoval pedagogický sbor přesně podle potřeb školy. Na koncepci ŠVP pracovali vyučující s koordinátory  již dva roky před zavedením do praxe.

ŠVP naší školy – „Letem světem“ by měl navazovat na tradice a dobrou image, kterou si škola vybudovala za dobu své činnosti – zvláště v posledních deseti letech. Pro širokou veřejnost je zárukou kvalitního vzdělávání žáků, což potvrzují i fakta o velkém počtu žáků z nespádové oblasti, kdy z okolí Prahy rodiče dávají přednost před školami v jejich bydlišti a dovážejí své děti k nám.

Škola chce i nadále rozšiřovat své okruhy jak tomu bylo až doposud, a stavět na svých silných základech, zároveň s tím také držet krok s nejmodernějšími základními školami v republice.

Základní body vzdělávacího programu:

 • otevřenost školy
 • demokratické principy (zde klademe největší důraz)
 • individuální přístup k žákům
 • široká nabídka vzdělání (jazyky, PC ...)
 • vztahy na škole (mezi žáky, učiteli a žáky, učiteli a v neposlední řadě i s rodiči)
 • všestranný rozvoj každého žáka
 • obsah vzdělání
 • samostatné myšlení – (schopnost orientovat se v problému, využívat svých znalostí v praxi, dovednosti, tvůrčí myšlení a práce uplatnitelné v životě ...)
 • naplňování nejzákladnějších potřeb jedince
 • respektování osobnosti
 • soužití v kolektivu – ve společnosti
 • komunikace mezi sebou
 • integrace žáků s vývojovými vadami učení
 • důraz na jazykovou výuku
 • důraz na nové informační technologie
 • důrazné estetické cítění
 • snaha pochopit svoji kulturu, ale i kulturu etnik žijících na letňanském sídlišti
 • snaha o lepší soužití a správné pochopení mravních hodnot společnosti
 • klidné a příjemné klima ve škole (vytvářené společně)
   

Už před zaváděním RVP do škol jsme na naší škole „nadčasově“ vytvářeli učební plány, které pomáhaly organizovat výuku a zařazovaly do pedagogického procesu skupinové a projektové vyučování.

V rámci mezipředmětových vztahů naše škola už léta funguje na vysoké úrovni. Provázanost témat v jednotlivých hodinách, navazující na exkurze, výstavy nebo přednášky, to vše už naši žáci dobře znají. V neposlední řadě je snaha zaměřit se na činnostní učení s výstupem do praxe. Díky proškolování našich pedagogických pracovníků jsou do výuky zaváděny nové efektivní metody. Velký důraz je kladen na informační technologii, a to nejen v podobě vedení žáků k využívání počítačů, ale v samotné výuce kteréhokoli předmětu.

Léta vytvořený školní řád jasně dokazuje demokratické smýšlení naší školy s velkou volností pro všechny. Jsou zde zanesena všechna práva a povinnosti žáků. Snaha učitelského sboru vést žáky k dodržování těchto pravidel patří neodmyslitelně k výchovné složce našeho programu.

Ukazuje se, že naše dlouholetá nezištná příprava (nejsme pilotní školou) nám dává dostatečné podněty a možnosti vytvořit pro naší školou na míru šitý Školní vzdělávací program, aniž by se jednalo o velký zásah do běžného života školy.

Nejedná se tedy o převratnou reformu vzdělávání, jak by se na první pohled mohlo zdát – mediální kampaň o rušení předmětů,atd…

Rodiče mohou zůstat v klidu, naše škola nic takového nedělá a ani nechystá. Naopak jsme náš program přizpůsobili individuálním potřebám žáků, využili praxe ke zkvalitnění výuky a zařadili více praktických metod během školního roku.

Je pochopitelné, že tato reforma nemůže být „naroubována“ násilně ze dne na den do všech ročníků. Postupně rok po roce se začne učit v jednotlivých  třídách podle našeho ŠVP ostatní ročníky se budou přidávat, až v roce 2011/2012 bude tento program probíhat na celé škole.

 

2007/2008  -   I. stupeň  1. ročník                              II. stupeň  6. ročník

2008/2009  -   I. stupeň  1. - 2. ročník                       II. stupeň  6. - 7. ročník

2009/2010  -   I. stupeň  1. - 3. ročník                       II. stupeň  6. - 8. ročník

2010/2011  -   I. stupeň  1. - 4. ročník                       II. stupeň  6. - 9. ročník

2011/2012  -   I.stupeň   1. - 5. ročník

 

Možnost nahlédnout do našeho ŠVP má kdokoli, kdo projeví zájem. ŠVP byl schválen Školskou radou hned po jeho vydání a to v září 2007. Vzhledem k tomu, že se jedná o čerstvý dokument, který se teprve osvědčuje v praxi, je s ním během roku pracováno, aby jeho konečná verze byla co nejvyváženější. Tato vlastnost nejvíce přispívá k možnostem individuálně pracovat s žáky.