facebook Dobratická 525, Praha 9 - Letňany
Drobečková navigace

Úvod > Školní družina > Plány a řády > Plán činnosti ŠD

Plán činnosti ŠD

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 

 

Tématický plán plán práce školní družiny na školní rok 2022/23

září

Vítáme nový školní rok

- seznamujeme se školním řádem a řádem školní družiny

- adaptujeme se na školní prostředí

- respektujeme a dodržujeme daná pravidla v kolektivu ŠD – společná tvorba pravidel

- upevňujeme společenské postoje, návyky a dovednosti, osvojujeme si pravidla stolování, hygienické návyky

- poznáváme nové prostředí- orientace

- rozvíjíme kladný vztah k učení, ke škole, ke spolužákům – hry na stmelení kolektivu

- sestavujeme správný režim dne a dodržujeme jej  (oběd, odpočinkové činnosti po obědě..)

- snažíme se porozumět změnám v přírodě, roční období

- BESIP – bezpečná cesta do školy –  poznáváme nejbližší okolí školy, pravidla pro chodce, dopravní značky… ,vyrábíme, kreslíme na téma doprava        

říjen

Podzim  - barvy přírody kolem nás

 

-získáváme kladný vztah k přírodě, sbíráme přírodniny a využíváme je k výrobě dárků a zvířátek, kreslíme, vystřihujeme, malujeme, zapouštíme barvy

- poznáváme ovoce a zeleninu podle vzhledu, hmatu, chuti, vůně, modelujeme

- čtení, povídání, básničky s podzimní tématikou

-tvoření na téma Halloween , vydlabávání dýní...

- Den stromů – rozeznáváme stromy- listnaté, jehličnaté, podle tvaru listů...

Den vzniku samostatného českého státu

listopad

Svoboda a demokracie

 

- mezilidské vztahy, chápeme význam a podstatu tolerance, vzájemné úcty,  pomoci, úcty ke starším, tykání, vykání, kouzelná slovíčka, chování v doprav. prostředcích, na ulici v obchodě, divadle...

- Zvířata v zimě – poznávání zvířat, co dělají, jak se připravují na zimu (iVysiílání -Polopatě- Zvířata v zimě), kreslení, tvoření zvířat, skládání z papíru

- orientujeme se v čase - dny v týdnu, části dne, hodiny

- rozvíjíme jemnou motoriku – skládání z papíru, mozaiky, navlékání…, hrubou motoriku -překážkové dráhy, slalomy,skákání přes švihadlo, skákání gumy, panáka, twistr...

- společná práce- stavíme sídliště- využití různých druhů materiálů, kostek...

prosinec

České vánoce – zvyky, obyčeje, tradice

- rozvíjíme estetické cítění, vkus a kulturní vnímání (oblast hudební, výtvarná,

   literární)

- upevňujeme tradice v období adventu

- na vycházce pozorujeme vánoční výzdobu

- zkoušíme vánoční zvyky, zpíváme koledy

- vyrábíme vánoční ozdoby, přáníčka a dárky – vánoční jarmark

- malý pomocník – jak pomáháme doma

- vánoční jarmark

leden

„Zima, zima tu je...“

- vycházky do zimní přírody (sledujeme stopy zvířat)

- rozvíjíme slovní zásobu, umíme vyjádřit své myšlenky, děj příběhu, dramatizace vybrané pohádky, chronologicky řadíme obrázky z příběhů

- zpracováváme symboly zimy (sněhulák, zimní sporty, sněhové vločky, rampouchy)

- rozvíjíme dovednosti v tělovýchově a sportovní oblasti, zimní radovánky a sportování

- upevňujeme mezilidské vztahy (rodina, vrstevníci, společnost)

únor

Valentýnský bál

- vyprávíme si, co jsou masopustní zvyky

- příprava na karneval, vyrábíme si karnevalové masky

- pomáháme zvířátkům a ptáčkům přežít zimu

- vyprávíme si o otužování a správném životním stylu

- vyrábíme přáníčka k svátku svatého Valentýna

- získáváme znalosti z 1. pomoci, jak se vyhnout úrazu, linka první pomoci...

březen

Příroda se probouzí, měsíc knihy

- povídáme si o změnách v přírodě, pozorujeme

- najdi první jarní kytičky – výtvarné ztvárnění

- osvojujeme si správné stravovací návyky, dodržujeme pitný režim

- návštěva školní knihovny, moje kniha, vyrábíme obal na svoji oblíbenou knihu

duben

Bezpečnost dětí, Velikonoce

- diskutujeme o následcích dopravní nekázně,kreslíme a učíme se dopravní značky

- orientujeme se v přírodě a terénu - vycházka

- zdokonalujeme chování na chodníku, na silnici, přechodech

- zdobíme vajíčka, vyrábíme přáníčka, učíme se velikonoční koledy

- Kdo hledá najde- družinová hra- hledání vajíček

květen

Léto ťuká na dveře

- vyrábíme přáníčka a dárky pro maminky

- besedujeme o tom, co všechno pro nás maminky dělají a co pro nás znamenají

- povídáme si o rodině – kdo všechno do ní patří, jak si vzájemně pomáháme

- mláďata v přírodě – čteme, povídáme si, kreslíme

- chápeme podstatu a důležitost ochrany přírody a zlepšování životního prostředí

- poznáváme významné památky v našem městě

červen

Hurá na prázdniny

- Den dětí – jak bychom změnili svět

- posilujeme tělesnou zdatnost sportováním

- osvojujeme si zásady fair-play, správného sportovního chování

- hovoříme o cestování o prázdninách (jaká nám hrozí rizika)

- výroba prázdninového deníku

-seznamujeme se s houbami a lesními plody

- práce s atlasem – hledáme země, které o prázdninách navštívíme

 

 

     Žáci byli poučeni o přísném zákazu vstupu na staveniště v areálu školy z důvodu přístavby pavilonu u ZŠ Tupolevova. 23.1.2018 

 

28. 5. Vilém

Zítra: Maxmilián

OD ROKU 2016 JE ZŘÍZEN HUMANITÁRNÍ FOND MČ PRAHA 18. PRAVIDLA  - ŽÁDOST PRO POSKYTNUTÍ POMOCI Z TOHOTO FONDU NALEZNETE NA PODATELNĚ ÚŘADU MČ PRAHA 18

 

Návštěvnost stránek

1169600