facebook Dobratická 525, Praha 9 - Letňany
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Info o škole > Přípravná třída

Přípravná třída

Základní informace  

 

Přípravná třída základní školy

Přípravná třída je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Cílem přípravné třídy je pomocí různých aktivit a činností systematicky připravovat děti na zahájení vzdělávání v základní škole. Velký důraz je kladen na snahu zmenšit nedostatky v mluveném projevu. Také se záměrně rozvíjí jemná a hrubá motorika, zraková a sluchová percepce, grafomotorika. Podporuje se zde aktivní přístup k získávání vědomostí a k tvořivému myšlení.

Základem přípravné třídy je organizovaná činnost pomocí různých didaktických her, pracovních listů, obrázků a různých pohybových, hudebních, pracovních a výtvarných činností, které u dětí rozvíjí nejrůznější oblasti jejich osobnosti – sluchové, zrakové vnímání, prostorovou a časovou orientaci, matematické představy, sebeobslužné a sociální dovednosti, hrubou a jemnou motoriku.

Naším hlavním cílem je, aby si děti vytvořily pozitivní vztah a důvěru ke škole, pedagogům i ke svým spolužákům.

 

ZÁPIS DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK  2024/2025

Příjem žádostí do přípravné třídy pro školní rok 2024/2025 proběhne ve středu 5. 6. 2024 od 15:00 do 18:00 hodin v budově ZŠ Tupolevova v kanceláři

zástupkyně školy Mgr. L. Borecké.

 TERMÍNY:

 • Příjem Žádostí 6. 2024
 • vyjádření se k podkladům rozhodnutí: 10. 6. (9:00 – 14:00)
 • předpokládaný termín zveřejnění registračních čísel přijatých dětí: 12. 6. 2024
 • vydávání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí: 17. 6. 2024 (9:00 – 16:30)

 Do přípravné třídy  základní školy se přednostně přijímají děti podle kritérií:

 1. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy - v Městské části Praha 18 – Letňanyspádové oblasti – odkaz
 2. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané  městské části - v Městské části Praha 18 – Letňany
 3. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části  
 4. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha

Pořadí přijímaných dětí je v souladu s pořadím  jednotlivých  kritérií. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování proběhne za účasti ředitele ZŠ, zástupce zřizovatele a zástupce pedagogů. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O průběhu losování bude vystaven písemný záznam, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.

 • k zápisu je nutné přijít osobně, se Žádostí, Rozhodnutím o odkladu, Doporučením poradenského zařízení a občanským průkazem zákonného zástupce - prokázání trvalého pobytu dítěte, u cizinců – doložení místa pobytu, pas zákonného zástupce a kopii pasu dítěte

  Pro zjednodušení a urychlení přihlašování dítěte do PT prosíme o vyplnění

 • Žádosti o přijetí dítěte do přípravné třídy

                                        které naleznete ZDE.

Prostřednictvím tohoto systému je rodičům umožněno vyplnit potřebné údaje do interaktivního formuláře a následně si vygenerovat samotnou žádost, kterou pak už jen stačí podepsat, přiložit přílohy (např. kopii rodného listu) a přinést v době zápisu s sebou do školy.

Jak to funguje:

Zákonný zástupce dítěte:

 • navštíví webové stránky školy
 • klikne si na odkaz „Online zápis“,
 • zobrazí se mu formulář,
 • vyplní potřebné údaje,
 • formulář se automaticky odešle do systému školy,
 • automaticky bude přiděleno registrační číslo,
 • na jím uvedený e-mail bude automaticky zaslána předvyplněná žádost ze systému s přiděleným registračním číslem,
 • formulář doplní, vytiskne, připojí požadované přílohy, opatřený vlastnoručním podpisem,
 • donese s sebou do školy v době zápisu

V případě, že nemáte možnost elektronického vyplnění, bude formulář k dispozici ve vrátnici školy v době zápisu ve dne 5. 6.. 2024.

U zápisu odevzdáváte Žádost vyplněnou buď on – line nebo vyplněnou v době zápisu (ne obojí)

 

TENTO SYSTÉM BUDE SPUŠTĚN OD 27. 5. – 5. 6. 2024

Pro školní rok 2024/2025 škola může přijmout maximálně 15 dětí.

 

Pokud se po přijetí rozhodnete, že Vaše dítě do přípravné třídy nenastoupit, oznamte nám tuto skutečnost neprodleně na: zastupkyne1@tupolevka.cz

 

 

V Praze dne 6. 5. 2024                                                  Mgr. Daniel Vysloužil - ředitel školy