Základní škola Tupolevova facebook Dobratická 525, Praha 9 - Letňany
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Poradenské služby > Kariérový poradce

Kariérový poradce

Mgr. Hynek Velc

Tel.: 286 920 533 linka 33

e-mail: hynek.velc@zstupolevova.cz

Kariérový poradce zajišťuje:

Poradenské činnosti:

 • Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:
 • a) koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovým vzděláváním a diagnosticko - poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka
 • b) základní skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků
 • c) individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem)
 • d) poradenství zákonných zástupců s ohledem na očekávání a předpoklady žáků ve spolupráci s třídním učitelem
 • e) spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy
 • f) poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám

Metodické a informační činnosti:

 • Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků
 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činností kariérového poradce, navržená a realizovaná opatření
 • Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
 • Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy