Základní škola Tupolevova facebook Dobratická 525, Praha 9 - Letňany
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Info o škole > Zápis do 1.tříd > Základní informace

Základní informace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA, Dobratická 525, Praha 9 – Letňany

ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Vážení rodiče,

podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání. O přijetí rozhodl ředitel školy, Mgr. Daniel Vysloužil,

ve správním řízení. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012 je toto rozhodnutí o přijetí

oznámeno novým způsobem

 • zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole
 • a na webových stránkách školy (Zápis do 1. tříd – Základní informace).
 • Seznam je zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti jsou zde uvedeny pod registračními čísly, která jste obdrželi v den zápisu.  

 

Děti přijaté do 1. ročníku základního vzdělávání mají tato registrační čísla: 

děti z školského obvodu Základní školy a Mateřské školy Tupolevova v Městské části Praha 18 - Letňany:          

2

32

54

70

84

97

5

33

56

71

86

101

8

34

58

72

87

103

14

35

59

74

88

104

15

36

60

77

89

107

17

39

61

78

90

112

18

42

62

80

91

114

19

48

64

81

92

118

24

50

66

82

94

 

31

52

67

83

96

 

 

děti z jiného školského obvodu v Městské části Praha 18 - Letňany: 

 6          26         40          57         79          111

 7          27         43          63         85          115

 10        28         44          65         99          116

 11        29         45          68        102         117

 12        30         46          69        105         

 20        37         49          75        106

 23        38         53          76        109

O přijetí Vašeho dítěte bylo v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí,

které je součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

Přijatým dětem není rozhodnutí v písemné podobě doručováno.

Žádáme rodiče o osobní vyzvednutí rozhodnutí o přijetí od 6. 5. do 7. 5. 2019 (7:30 – 15:30 hodin)

(u zástupkyně ředitele školy nebo v kanceláři školy).

Tím potvrdíte, že Vaše dítě nastoupí do 1. třídy na naší škole.

Po ukončení správního řízení bude rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání zasláno v písemné podobě.

V Praze dne 18. 4. 2019                    Mgr. Daniel Vysloužil

                                                                     ředitel školy

Vyvěšeno dne: 18. 4. 2019

Sejmuto dne: 3. 5. 2019

 

ZÁPIS DO 1.TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020  

 

Zápis do prvních tříd na školní rok 2019/2020 se bude konat v budově školy ve dnech

2.dubna 2019 (úterý) od 13 do 18 hodin

a 3.dubna 2019 (středa) od 13 do 17 hodin.

v případě nemoci je náhradní termín zápisu stanoven na úterý 9.dubna 2019

Den otevřených dveří

Kdykoliv po telefonické domluvě

s panem ředitelem - Mgr. Daniel Vysloužil ( 286 001 078 ) nebo

s paní zástupkyní - Mgr. Lena Borecká ( 286 001 075 ) nebo 

s paní zástupkyní - Mgr. Irena Jeřábková ( 286 001 074 )    

Žádáme rodiče těch dětí, kteří budou žádat o odklad školní docházky o jeden školní rok, aby v den zápisu přinesli obě  kladná doporučení:

 1. doporučující posouzení odborného lékaře (dětského nebo praktického lékaře pro děti a dorost ) nebo klinického psychologa
 2. doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko psychologická poradna nebo Speciální pedagogické centrum )

                                                                                           Mgr. Daniel Vysloužil - ředitel školy        

Kritéria základních škol zřízených Městskou částí Praha 18 - Letňany k přijímání dětí k plnění povinné školní docházky od 1.9.2019:

Plnění povinné školní docházky je stanoveno v  § 36, 37 a 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Dle § 36 školského zákona se povinná školní docházka vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,  a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Podle § 36 školského zákona povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce prosince, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, které je přiloženo k žádosti.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od ledna do konce června, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která jsou přiložena k žádosti.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1.dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 školského zákona). Přesný termín si stanoví každá škola.

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu žáka (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku (§ 37 školského zákona).

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 školského zákona ředitel školy. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží začátek povinné školní docházky na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě také dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost, a to zejména v situacích, kdy k odložení začátku povinné školní docházky dojde z důvodu celkové tělesné nezralosti, častého onemocnění apod. V případě, že je dítě v lékařské péči z důvodu jiných zdravotních obtíží, je třeba trvat na tom, že takové posouzení by měl provést odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje, tedy např. alergolog, neurolog, kardiolog apod. Ředitel rozhodne o odložení začátku povinné školní docházky v případě, že posouzení budou kladná.

O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených v § 36 (viz   § 46 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle ust. § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona.

Do prvních tříd  základních škol (od 1.9.2019) zřízených Městskou částí Praha 18 - Letňany se přednostně přijímají děti podle kritérií:

 1. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v Městské části Praha 18 - Letňany v příslušném školském obvodu základní školy 10 bodů (viz. odkaz - spádové oblasti)
 1. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v Městské části Praha 18 - Letňany z jiného školského obvodu 8 bodů
 1. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo Městskou část Praha 18 – Letňany 6 bodů

Body za jednotlivá kritéria se nesčítají.

Není rozhodující časové pořadí přijetí přihlášek k  zápisu !!!

STANOVENÍ POŘADÍ PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ

Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím  jednotlivých kritérií. Nejprve se vyberou děti splňující kritérium č.1, dále děti splňující kritérium č.2 atd. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování provede člen Školské rady za přítomnosti ředitele školy a zástupce zřizovatele školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O průběhu losování bude vystaven písemný záznam, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.

V případě, že bude odlišný trvalý pobyt dítěte a zákonného zástupce, může být upozorněn orgán sociálně právní ochrany dětí.

U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu.

Zápis 2019:

 • zápis je povinný pro děti, které k 31.8.2019 dovrší šesti let
 • pro školní rok 2019 - 2020 škola může přijmout maximálně 72 dětí
 • vyučovacím jazykem je jazyk český
 • k zápisu přineste:
 • 1) PRŮKAZ TOTOŽNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE DÍTĚTE

         2) RODNÝ LIST DÍTĚTE

u dětí, které nemají státní příslušnost ČR přinese zákonný zástupce i doklad - povolení k trvalému pobytu

 • zápis je složen z formální části (zákonný zástupce vyplní formulář - Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a Zápisní lístek nebo Žádost o odklad školní docházky) a z rozhovoru s dítětem, který je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a z činností spojených s orientačním posouzením školní připravenosti
 • budete-li žádat o odklad povinné školní docházky, musíte k žádosti, kterou vyplníte při zápisu, přiložit doporučující posouzení dětského lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře nebo klinického psychologa a doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP,SPC). / PPP = Pedagogicko psychologická poradna, SPC = Speciální pedagogické centrum

Kontakty PPP pro Prahu 3 a 9:

 tel.: 286 312 530 nebo 266 310 939

 

ŽÁDOSTI je možno si vytisknout (Informace o škole - Dokumenty ke stažení)

  

 V Praze dne 5.2.2019                                                    Mgr. Daniel Vysloužil - ředitel školy

 

Jak se u nás učí číst a psát

Vstup dítěte do školy je důležitý krok v životě celé rodiny. Vybíráte-li školu pro svého prvňáčka, je dobré mít co nejvíce informací.

Na naší škole se učíme číst GENETICKOU METODOU.

Tento způsob výuky má svou historii. Do škol ji přinesl básník a spisovatel Josef Kožíšek, její vývoj a větší rozšíření však zastavil socialistický směr jednotného školství, které povolovalo jen jednu výukovou metodu – metodu analyticko–syntetickou / tj. slabikování./

Genetická metoda učí děti číst pomocí hláskování. Proto doporučujeme s dětmi hláskování (skládání, rozkládání slov (př. M-O-Ř-E) trénovat již před nástupem do školy. Také pro úspěšnost v této metodě doporučujeme trénovat izolaci první a poslední hlásky. Děti čtou od samého počátku s plným porozuměním. To jim přináší radost a větší chuť do práce.

Co čteme, to umíme i napsat. Čteme a píšeme v začátcích pouze velká hůlková písmena. Toto písmo je jednoduché, skládá se jen z přímek a oblouků, v mnohém připomíná dětské stavebnice. Většina dětí část této abecedy zná, umí se podepsat, přečíst krátká slova, není jim cizí ani klávesnice počítače. To jim v prvopočátcích hláskovaného čtení dodává jistotu a zvyšuje sebevědomí. Zároveň cvičíme fonematické sluchové vnímání, pomocí her rozkládáme slova na hlásky a písmena a naopak, z písmen a hlásek tvoříme různá slova. Zvládneme-li perfektně písmena velké hůlkové abecedy, umíme číst i napsat krátké věty, seznamujeme se s malými tiskacími písmeny. Tento přechod je velmi snadný a přirozený. Nastává přibližně v půlce prosince, k psaní však stále používáme jen velká tiskací písmena. Již před Vánocemi děti mohou číst jakýkoli text, který je určen pro jejich věkovou kategorii. V období od září do druhé půlky listopadu cvičíme prstíky na kresebných cvicích a na tvarech velkých tiskacích písmen. Pak teprve píšeme do opravdové písanky psacími písmeny. Jde nám to snadněji, protože jsme již napsali spoustu slov i vět. Sice jinak, ale víme, že psaní není jen obkreslování tvarů.

Učit se pomocí genetické metody je pro děti radostnější, zejména v počátečním období, protože rychleji rozumí čtenému textu, který je pro ně blízký a který je baví.

TĚŠÍME SE NA VÁS!