Bakaláři Dobratická 525, Praha 9 - Letňany

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Info o škole > Zápis do 1.tříd > Základní informace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA, Dobratická 525, Praha 9 – Letňany

ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Vážení rodiče,

podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání. O přijetí rozhodl ředitel školy, Mgr. Daniel Vysloužil, ve správním řízení. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012 je toto rozhodnutí o přijetí oznámeno tímto způsobem:

 • zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých dětí na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy (Zápis do 1. tříd – Základní informace).

Seznam registračních čísel je zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů.

Registrační čísla jste obdrželi při online registraci nebo v den zápisu.  

 • Pokud nebylo dítě přijato, stavte se na vrátnici školy pro ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ.

 

Děti přijaté do 1. ročníku základního vzdělávání mají tato registrační čísla: 

Děti ze školského obvodu Základní školy a Mateřské školy Tupolevova v Městské části Praha 18 – Letňany a děti z jiného školského obvodu v Městské části Praha 18 – Letňany, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu  v 1. – 8. ročníku):   

 Registrační čísla.jpg

 

O přijetí Vašeho dítěte bylo v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

Přijatým dětem není rozhodnutí v písemné podobě doručováno.

Žádáme rodiče o osobní vyzvednutí rozhodnutí o přijetí  7. 5. a 9. 5. 2024 od 7:30 -16:30 

na  vrátnici školy.  Tím potvrdíte, že Vaše dítě nastoupí do 1. třídy na naší škole.

V tyto dny také žádáme o osobní vyzvednutí rozhodnutí o  ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY a ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ.

 

POKUD SE ROZHODNETE NA NAŠI ŠKOLU NENASTOUPIT, OZNAMTE NEPRODLENĚ TUTO  SKUTEČNOST NA:

Zastupkyne1@tupolevka.cz  a do školy se stavte prosím podepsat ZPĚTVZETÍ.

 

Po ukončení správního řízení bude rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání zasláno v písemné podobě.

 

 

V Praze dne 3. 5. 2024 

                                                                                                            Mgr. Daniel Vysloužil

                                                                                                                    ředitel školy

 

 

Vyvěšeno dne: 3. 5. 2024

Sejmuto dne: 18. 5. 2024

 

 

 

 

Základní informace  

ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK  2024/2025

ZÁPIS do 1. třídy bude probíhat za přítomnosti dítěte v budově školy ve dnech:

v pondělí 8. 4. 2024 od 13:00 – 18:00 a v úterý 9. 4. 2024 od 13:00 – 17:00

V případě nemoci – náhradní termín čtvrtek 18. 4. 2024 v 13.00 hod.

Zápis je povinný pro děti, které k 31. 8. 2024 dovrší šesti let věku a pro děti s loňským odkladem školní docházky.

TERMÍNY:

vyjádření se k podkladům rozhodnutí: 19. 4. 2024 (9:00 – 14:00)

vydávání rozhodnutí o odkladu školní docházky: od 24. 4. 2024 (9:00 – 16:30)

předpokládaný termín zveřejnění registračních čísel přijatých dětí: 3. 5. 2024

vydávání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí: 7. a 9. 5. 2024 (9:00 – 16:30)

Den otevřených dveří – kdykoli po telefonické domluvě

 

Kritéria základní školy pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání

a plnění povinnosti školní docházky
Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v § 36, 37 a 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), včetně posledních změn a doplňků.

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle § 165 školského zákona.

Do prvních tříd základní školy se přednostně přijímají děti podle kritérií:

 1. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy - v Městské části Praha 18 – Letňanyspádové oblasti – odkaz
 2. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části – v Městské části Praha 18, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu  v 1. – 8. ročníku)
 3. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané  městské části - v Městské části Praha 18 – Letňany
 4. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku)
 5. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části  
 6. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha

Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím  jednotlivých  kritérií. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování proběhne za účasti ředitele ZŠ, zástupce zřizovatele a zástupce pedagogů. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O průběhu losování bude vystaven písemný záznam, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.

Není rozhodující časové pořadí přijetí žádostí k zápisu!!!

Porušení povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v době stanovené zákonem lze postihnout jako přestupek podle zákona č. 561/2004 Sb. /školský zákon/ § 182a.

 • zápis je povinný pro děti, které k 31. 8. 2024 dovrší šesti let věku a pro děti s loňským odkladem školní docházky
 • k zápisu je nutné přijít osobně, s rodným listem dítěte a občanským průkazem zákonného zástupce - prokázání trvalého pobytu dítěte
 • u cizinců – doložení místa pobytu, pas zákonného zástupce a kopii pasu dítěte

  Pro zjednodušení a urychlení přihlašování dítěte do ZŠ prosíme o vyplnění

 • Žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
 • Žádosti o odklad školní docházky

                                        které naleznete ZDE.

Prostřednictvím tohoto systému je rodičům umožněno vyplnit potřebné údaje do interaktivního formuláře a následně si vygenerovat samotnou žádost, kterou pak už jen stačí podepsat, přiložit přílohy (např. kopii rodného listu) a přinést v době zápisu s sebou do školy.

Jak to funguje:

Zákonný zástupce dítěte:

 • navštíví webové stránky školy
 • klikne si na odkaz „Online zápis“,
 • zobrazí se mu formulář,
 • vyplní potřebné údaje,
 • formulář se automaticky odešle do systému školy,
 • automaticky bude přiděleno registrační číslo,
 • na jím uvedený e-mail bude automaticky zaslána předvyplněná žádost ze systému s přiděleným registračním číslem,
 • formulář doplní, vytiskne, připojí požadované přílohy, opatřený vlastnoručním podpisem,
 • donese s sebou do školy v době zápisu

V případě, že nemáte možnost elektronického vyplnění, bude formulář k dispozici ve vrátnici školy v době zápisu ve dnech 8. 4. a 9. 4. 2024.

U zápisu odevzdáváte Žádost vyplněnou buď on – line nebo vyplněnou v době zápisu (ne obojí)

TENTO SYSTÉM BUDE SPUŠTĚN OD 4. 3. 2024 –  9. 4. 2024

 • K účasti prezenčního (osobního) zápisu využijte rezervační program. Odkaz na rezervaci vám přijde do emailu spolu s vygenerovanou Žádostí.
 • Poslední hodiny (tj. 8. 4. od 17:00 – 18:00 a 9. 4. od 16:00 – 17:00) v rezervaci nejsou, neboť jsou určeny pro zápis bez rezervace.

Zápis je složen z formální části, z rozhovoru s dítětem, který je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a z činností spojených s orientačním posouzením školní připravenosti. Viz odkaz "Desatero pro rodiče"

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami je vzděláván dle Vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Pro školní rok 2024/2025 škola může přijmout maximálně 80 žáků.

Žádost o odklad povinné školní docházky musí být podána v době zápisu s přílohami.

 • k vyplněné žádosti o odklad povinné školní docházky v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle §36 a §37, tj. dne 8. a 9. 4. 2024 musí zákonný zástupce doložit:
  • doporučující posouzení dětského lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost
  • doporučení pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo speciálního pedagogického centra (SPC)
 • kontakty pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 3 a 9:
  tel.: 266 312 530 nebo 266 310 939

K žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce dokládá doporučení školského poradenského zařízení (dále jen ŠPZ) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti o odklad příslušná doporučení, správní řízení o zápisu se v takovém případě přeruší a ředitel školy současně stanoví dobu, do které je nutné příslušná doporučení doložit. Nedoloží-li zákonný zástupce příslušná doporučení do stanovené doby, řízení se zastaví v souladu s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu.

Ředitel školy doporučuje vzdělávání dítěte s odkladem školní docházky v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy.

Informace o zpracování osobních údajů pro zápis do 1. ročníku - ke stažení zde

Kritéria základních škol zřízených Městskou částí Praha 18 - Letňany k přijímání dětí k plnění povinné školní docházky od 1. 9. 2024:

 Plnění povinné školní docházky je stanoveno v  § 36, 37 a 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Dle § 36 školského zákona se povinná školní docházka vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Podle § 36 školského zákona povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce prosince, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, které je přiloženo k žádosti.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od ledna do konce června, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která jsou přiložena k žádosti.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 školského zákona). Přesný termín si stanoví každá škola.

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu žáka (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku (§ 37 školského zákona).

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 školského zákona ředitel školy. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží začátek povinné školní docházky na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě také dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost, a to zejména v situacích, kdy k odložení začátku povinné školní docházky dojde z důvodu celkové tělesné nezralosti, častého onemocnění apod. V případě, že je dítě v lékařské péči z důvodu jiných zdravotních obtíží, je třeba trvat na tom, že takové posouzení by měl provést odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje, tedy např. alergolog, neurolog, kardiolog apod. Ředitel rozhodne o odložení začátku povinné školní docházky v případě, že posouzení budou kladná.

O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených v § 36 (viz   § 46 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Veškeré kontakty, včetně čísel datových schránek a ostatní informace k zápisům včetně kritérií pro přijímání dětí k povinné školní docházce naleznete na webových stránkách jednotlivých škol a to konkrétně na:

www.tupolevka.cz

www.zsfajtla.cz

www.zsfrycovicka.cz

 

SHRNUTÍ:

Zápis 2024:

 • zápis je povinný pro děti, které k 31. 8. 2024 dovrší šesti let a pro děti s loňským odkladem školní docházky.

     •  vyučovacím jazykem je jazyk český

 • ke kontrole vyplnění žádosti potřebujete Žádost o přijetí nebo Žádost o odkladu školní docházky, rodný list dítěte, OP zákonného zástupce
 • Cizinci doplní svoji žádost o kopii dokladu místa pobytu, pas zákonného zástupce a kopii pasu dítěte
 • budete-li žádat o odklad povinné školní docházky, musíte k žádosti přiložit doporučující posouzení dětského lékaře nebo praktického lékaře pro   děti a dorost nebo odborného lékaře nebo klinického psychologa a doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC). / PPP = Pedagogicko-psychologická poradna, SPC = Speciální pedagogické  centrum

Kontakty PPP pro Prahu 3 a 9:

tel.: 286 312 530 nebo 266 310 939

 

 

Pro školní rok 2024 – 2025 škola může přijmout maximálně 80 dětí.

 

Pokud se během Zápisu rozhodnete na naši školu nenastoupit, oznamte nám tuto skutečnost neprodleně na zastupkyne1@tupolevka.cz

 

V Praze dne 26. 2. 2024                                                  Mgr. Daniel Vysloužil - ředitel školy

                                                                     

 

Jak se u nás učí číst a psát

Vstup dítěte do školy je důležitý krok v životě celé rodiny. Vybíráte-li školu pro svého prvňáčka, je dobré mít co nejvíce informací.

Na naší škole se učíme číst GENETICKOU METODOU.

Tento způsob výuky má svou historii. Do škol ji přinesl básník a spisovatel Josef Kožíšek, její vývoj a větší rozšíření však zastavil socialistický směr jednotného školství, které povolovalo jen jednu výukovou metodu – metodu analyticko–syntetickou / tj. slabikování./

Genetická metoda učí děti číst pomocí hláskování. Proto doporučujeme s dětmi hláskování (skládání, rozkládání slov (př. M-O-Ř-E) trénovat již před nástupem do školy. Také pro úspěšnost v této metodě doporučujeme trénovat izolaci první a poslední hlásky. Děti čtou od samého počátku s plným porozuměním. To jim přináší radost a větší chuť do práce.

Co čteme, to umíme i napsat. Čteme a píšeme v začátcích pouze velká hůlková písmena. Toto písmo je jednoduché, skládá se jen z přímek a oblouků, v mnohém připomíná dětské stavebnice. Většina dětí část této abecedy zná, umí se podepsat, přečíst krátká slova, není jim cizí ani klávesnice počítače. To jim v prvopočátcích hláskovaného čtení dodává jistotu a zvyšuje sebevědomí. Také cvičíme fonematické sluchové vnímání, pomocí her rozkládáme slova na hlásky a písmena a naopak, z písmen a hlásek tvoříme různá slova. Zároveň cvičíme prstíky na kresebných cvicích a na tvarech velkých tiskacích písmen.Zvládneme-li perfektně písmena velké hůlkové abecedy, umíme číst i napsat krátké věty, seznamujeme se s malými tiskacími písmeny. Tento přechod je velmi snadný a přirozený. Nastává přibližně koncem prosince, k psaní však stále používáme jen velká tiskací písmena. Již před Vánocemi děti mohou číst jakýkoli text, který je určen pro jejich věkovou kategorii. Pak teprve píšeme do opravdové písanky psacími písmeny. Jde nám to snadněji, protože jsme již napsali spoustu slov i vět. Sice jinak, ale víme, že psaní není jen obkreslování tvarů.

Učit se pomocí genetické metody je pro děti radostnější, zejména v počátečním období, protože rychleji rozumí čtenému textu, který je pro ně blízký a který je baví.

TĚŠÍME SE NA VÁS!