facebook Dobratická 525, Praha 9 - Letňany
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Info o škole > Školská rada

Školská rada

Volby 2024

Pro oprávněné osoby

Návrh kandidátů - pro oprávněné osoby 2024

Výsledky hlasování

Oznámení - opakovaná volba

Výsledek hlasování - po opakované výzvě

Jmenování člena ŠR za oprávněné osoby

 

ŠKOLSKÁ RADA NA OBDOBÍ 2024 - 2027

Členové rady :   

Miroslav Holík  -  jmenován za oprávněné osoby (zákonné zástupce žáků)

                          email: skolniradatupolevka@seznam.cz

Mgr. Irena Jeřábková  -  zvolena pedagogickou radou

                          email: zastupkyne@tupolevka.cz

Mgr. Zdeněk Kučera, MBA -  zvolen za MČ Praha 18  

                          email: zdenek.kucera@letnany.cz

 

Odpovědi na dotazy zákonných zástupců žáků ZŠ Tupolevova

 

SLOVO ŠKOLSKÉ RADY

Vážení rodiče, pedagogové a žáci,

školská rada má za cíl umožnit nám všem podílet se na správě školy. Je pouze na nás všech jak této možnosti společně využijeme k tomu, aby naši žáci dostali co nejlepší start do života. Školská rada, kromě povinností a práv, která jí přísluší ze zákona, si klade za cíl naplnit určité poslání, které jsme shrnuli do následujících bodů:

 • přispět k informovanosti všech stran vzdělávacího procesu
 • zajistit neformálnost  a pružnost projednávání vzájemných podnětů
 • přispět ke zvýšení vzájemné důvěry
 • pomoci škole ze strany rodičů, zlepšit výuku jejich dětí 

Prosíme rodiče, kteří mají chuť využít školskou radu, o spolupráci.

Předem Vám děkujeme.

Školská rada 

Jednací řád Školské rady při ZŠ a MŠ Tupolevova 

Zřízené dne 23.2.2005 usnesením Rady MČ Praha 18 č. 98/03/05 školská rada zahájila svoji činnost dne 30.5.2005 ustavujícím zasedáním

Čl. 1

Školská rada vykonává své působnosti podle §167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Zřizovatel svým usnesením Rady MČ Praha 18 č. 98/03/05 z 23.2.2005 stanovil, že školská rada bude tříčlenná, vydal volební řád členů školské rady a jmenoval svého zástupce za jednoho z členů školské rady. Další dva zástupci, tedy zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a zástupce pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ Tupolevova, byli zvoleni za členy školské rady dle volebního řádu školské rady vydaného zřizovatelem. Kontinuita v obsazení členů školské rady bude zajišťována v souladu s uvedeným volebním řádem školské rady. Ze zákona je funkční období členů školské rady tři roky.

Čl. 2

Školská rada se schází ke svým zasedáním podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny zasedání se stanoví s ohledem na působnosti školské rady stanovené zákonem. Jednání školské rady svolává předseda školské rady písemným nebo elektronickým oznámením (pozvánkou), (září-říjen a březen). Podklady pro jednání školské rady zajišťuje ředitel školy,  členové školské rady nebo jím pověřený pracovník školy, případně jiné osoby nebo subjekty, pověřené zpracováním podkladů potřebných pro činnost školské rady na základě jejího požadavku.

Jedná se zejména o:

 • Návrhy školních vzdělávacích programů a jejich následné uskutečňování
 • Výroční zprávy o činnosti školy
 • Školní řád a jeho změny
 • Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • Návrhy koncepčních záměrů rozvoje školy
 • Návrhy rozpočtu školy na každý školní rok
 • Zprávy a rozbory hospodaření školy vč. návrhů opatření pro zlepšení hospodaření
 • Inspekční zpráva České školní inspekce
 • Podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a orgánům státní zprávy
 • Podněty a návrhy k činnosti školské rady

Čl. 3

Program jednání navrhuje předseda školské rady. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů zákonných zástupců nezletilých žáků, z podnětů a návrhů pedagogických pracovníků školy, z podnětů a návrhů členů školské rady a z podnětů a návrhů ředitele nebo zřizovatele školy. Školská rada jedná podle společně předem schváleného programu a plánu práce. V úvodu jednání projedná školská rada kontrolu plnění úkolů a projedná informace členů školské rady, popř. ředitele školy, pokud je přizván k jednání školské rady. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy jednotlivých členů školské rady.

Čl. 4

Školská rada rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů školské rady při volbě předsedy školské rady, při schvalování jednacího řádu školské rady, jeho změn a doplnění, při schvalování výroční zprávy o činnosti školy. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů školské rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy školské rady. Usnesení školské rady vyhotovuje písemně člen pověřený člen školské rady. Podepisuje je předseda školské rady a další pověřený člen školské rady. O jednání školské rady pořizuje záznam člen školské rady pověřený školskou radou.

Čl. 5

Předsedu volí členové školské rady tajným hlasováním na základě návrhů jednotlivých členů školské rady. Ke zvolení předsedy je zapotřebí nadpoloviční počet hlasů všech členů školské rady. Předsedu volí členové školské rady v případech, kdy skončilo předsedovo členství ve školské radě.

Čl. 6

Nejméně jednou ročně informuje školská rada zřizovatele školy, zákonné zástupce nezletilých žáků, pracovníky školy formou „Informační zprávy školské rady“ o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou výsledky a průběh schvalování podkladů a dokumentů, uvedených v Čl.2 tohoto řádu, které školské rada z titulu svých povinností a kompetencí projednává a schvaluje.

Čl. 7

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školskou radou.

Čl. 8

Tento řád nabývá účinnosti dnem 1.9.2015         

Volební řád pro volby členů školské rady

Čl. I.

 Tento Volební řád pro volby členů školské rady (dále jen „volební řád“) upravuje postup při volbě členů školské rady, která je zřízena podle zvláštního právního předpisu1) v základních, středních a vyšších odborných školách (dále jen „škola“) zřizovaných MČ Praha 18 podle zvláštního právního předpisu2)  (dále jen „zřizovatel“).

Čl. II.

Složení školské rady

(1) Jednoho člena školské rady jmenuje Rada Městské části Praha 18 po projednání v Komisi školství a společenských organizací z členů Zastupitelstva MČ Praha 18 nebo z dalších osob způsobilých k právním úkonům. 

(2) Jednoho člena školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků z osob způsobilých k právním úkonům. 

(3) Jednoho člena školské rady volí pedagogičtí pracovníci školy z osob způsobilých k právním úkonům. 

Čl. III.

Postup volby členů školské rady

(1) Uskutečnění voleb členů školské rady podle článku 2 odst. (2) a (3) tohoto volebního řádu zajistí v souladu s tímto postupem ředitel školy. 

(2)  Za účelem volby členů školské rady zřídí ředitel školy nejméně tříčlenný přípravný výbor. Členem přípravného výboru mohou být zákonní zástupci nezletilých žáků nebo pracovníci školy, kteří jsou podle zvláštního právního předpisu1) oprávněni volit členy školské rady. Tím není dotčeno právo člena přípravného výboru být zvolen členem školské rady. 

(3)  Přípravný výbor zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů školské rady a formou zápisu eviduje všechny osoby oprávněné volit členy školské rady, eviduje návrhy na kandidáty, eviduje účast v hlasování, zaznamenává výsledky hlasování, vyhlašuje souhrnné výsledky voleb do školské rady. 

(4)  Přípravný výbor svolává k volbám členů do školské rady všechny oprávněné osoby, a to formou oznámení, které se zveřejňuje ve škole průkazným způsobem, nejpozději 30 dní před konáním voleb. Oznámení obsahuje datum, místo konání voleb a seznam kandidátů. Volby může organizovat přípravný výbor i jiným způsobem, pokud bude zajištěna jejich věrohodnost a demokratičnost.                                                                   

 (5) Volba členů školské rady podle článku 2 odst. (2) a (3) tohoto volebního řádu probíhá jednokolovým systémem. 

(6)  Nezvolí-li oprávněné osoby podle článku 2 odst. (2)  tohoto volebního řádu stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy. 

(7)  Doplňovací volby na uvolněná místa do školské rady se organizují obdobně jako volby řádné.

 (8)  Souhrnný zápis o volbách všech členů do školské rady předává přípravný výbor řediteli školy a ten následně zřizovateli. 

(9)   Po ukončení voleb seznámí ředitel školy všechny členy školské rady se zřízením školské rady a jejich jmenováním či zvolením.

Čl. IV.

Volba členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků

(1) Oprávněné osoby, kterými jsou podle zvláštního právního předpisu 1)  všichni zákonní zástupci nezletilých žáků navrhují přípravnému výboru kandidáty na členství ve školské radě.

(2) Člena školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků volí oprávněné osoby tajným hlasováním. Za platné se považují volby, kterých se účastní alespoň jedna pětina všech oprávněných osob; jinak se volby opakují.

(3) Na základě výsledků hlasování přípravný výbor stanoví pořadí kandidátů ve volbách. Členem školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků se stane kandidát, který získal nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem. 

Čl. V.

Volba členů školské rady za pedagogické pracovníky školy 

(1) Oprávněné osoby, kterými jsou podle zvláštního právního předpisu1) pedagogičtí pracovníci školy, navrhují přípravnému výboru kandidáty na členství ve školské radě.

(2) Člena školské rady za pedagogické pracovníky školy volí oprávněné osoby tajným hlasováním. Za platné se považují volby, kterých se účastní alespoň jedna polovina všech oprávněných osob; jinak se volby opakují.

(3) Na základě výsledků hlasování přípravný výbor stanoví pořadí kandidátů ve volbách. Členem školské rady za pedagogické pracovníky školy se stane kandidát, který získal nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem.

Čl. VI.

Účinnost

Tento Volební řád nabývá účinnosti dnem 1.1. 2013.

 ______________________________

1)  § 167  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání   

     (školský zákon).

2)  § 181 zákona č. 561/2004 Sb.,  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání   

     (školský zákon)