Základní škola Tupolevova facebook Dobratická 525, Praha 9 - Letňany
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Poradenské služby > Příjímací zkoušky na SŠ

Informace o přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou

Vyplnění přihlášky na SŠ 

 1.  Přihlášky ke studiu na střední škole tiskne základní škola
 2.  Pokyny pro vyplnění přihlášky:
 • Žák/yně obdrží od třídního učitele/třídní učitelky formulář, kde vyplní následující údaje, pro obě volby střední školy.
  • Jméno, příjmení a třída
  • IZO školy, název oboru a kód oboru (uvedeno v katalogu u každé školy)
 • Tento formulář podepíše zákonný zástupce a žák/žákyně jej odevzdá výchovné poradkyni Mgr. Z. Zýmové, která vytiskne přihlášku na SŠ.

        3. Na vytisknuté přihlášce:

 • Na přední straně můžete doplnit hůlkovým písmem ty informace, které nejsou na přihlášce předtištěny (např. kontakt na uchazeče a další doplňující informace týkající se středních škol a přijímacích zkoušek)
 • Na přední straně může lékař doložit zdravotní způsobilost pro obory, které to vyžadují jako nedílnou součást přihlášky.
 • Na přední straně je nutný podpis uchazeče (žáka) i zákonného zástupce (rodiče), který je uveden na přihlášce.
 • Na zadní straně nic nevyplňujete. Tuto stranu podepisuje pouze ředitel školy.

Přijímací zkoušky na SŠ ve školním roce 2017-2018

1) Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče může podávat 2 přihlášky pro první kolo přijímacího řízení 

(vzory tiskopisů na www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory).

2) Uchazeč odevzdá přihlášku řediteli SŠ do 1.3.2018 (v případě oborů s talentovou zkouškou do 30.11.2017).

3) Uchazeč obdrží od výchovné poradkyně zápisový lístek, který odevzdá jako potvrzení zájmu o vzdělávání na SŠ.

4) Jednotná kritéria přijímacího řízení vyhlašuje ředitel SŠ do 31.1.2018, pro obory s talentovou zkouškou do 30.10.2017.  

5) Termín přijímacích zkoušek je pro 1.kolo pro vzdělání s maturitní zkouškou od 12.4. do 28.4.2018,pro ostatní obory vzdělání od 22.4. do 30.4.2018. Konkrétní den konání zkoušky stanoví ředitel SŠ.                                                                

6) Přijímací zkoušky do oborů s talentovou zkouškou jsou od 2.1. do 15.1.2018, do oborů vzdělávání konzervatoří od 15.1. do 31.1.2018. Konkrétní den stanoví ředitel SŠ. 

7) Konání povinné jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou (termín stanoví MŠMT  do 30.září).

(Zákon č.561/2004 Sb. - školský zákon - v platném znění)

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2017/2018

(zdroj: www.msmt.cz - Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2017/2018)

 • sjednocení termínu pro předkládání přihlášek ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky na 1. března na první kolo přijímacího řízení,
 • konání povinné jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění), a to pro všechny formy vzdělávání,
 • přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum). Pro tento účel předává údaje z přihlášky uchazečů o přijetí do oborů vzdělání s maturitní zkouškou škola Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.
 • jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání,
 • jednotná zkouška se koná podle § 60c odst. 1 školského zákona v prvním kole přijímacího řízení, ve 2 termínech, které stanoví MŠMT do 30. září předchozího kalendářního roku a zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup,
 • jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně a zaslány bezplatně školám,
 • školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %,
 • podávání jen dvou přihlášek (uchazeč se může přihlásit jen na 2 obory vzdělání),
 • vyhlášení výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům nejdříve 22. dubna,
 • po vyhlášení výsledků potvrzování zájmu o školu zápisovým lístkem přijatým uchazečem do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání),
 • vydávání zápisového lístku základní školou nebo krajským úřadem a možnost uplatnění zápisového lístku je jen jednou,
 • výjimka z uplatnění zápisového lístku jen jednou ve dvou případech, kdy jej uchazeč může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole (když jeho bylo odvolání úspěšné, a v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky), 

 

Časový harmonogram přijímacího řízení ve školním roce 2017/2018

Termín

Aktivita

do 30. září 2017

Ministerstvo do 30. září předchozího kalendářního roku stanoví termín pro konání jednotných zkoušek podle § 60c odst. 1 školského zákona.

do 31. října 2017

Ředitel školy vyhlásí 1. kolo do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

do 30. listopadu 2017

Uchazeči odevzdají přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

od 2. do 15. ledna 2018

Talentové zkoušky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou mimo Gymnázium se sportovní přípravou.

od 2. ledna do 15. února 20187

Talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

do 20. ledna 2018

Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky s výjimkou Gymnázií se sportovní přípravou.

od 15. do 31. ledna 2018

Talentové zkoušky v konzervatořích.

do 31. ledna 2018

Ředitel školy vyhlásí 1. kolo (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou).

do 20. února 2018

Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

do 1. března 2018

Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky.

od 12. do 28. dubna 2018

Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s maturitní zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.

od 22. do 30. dubna 2018

Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem a závěrečnou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.

12. dubna 2018

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).

13. dubna 2018

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).

16. dubna 2018

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona.

17. dubna 2018

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona)

10. května 2018

1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

11. května 2018

2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

Přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole

 (1) Jednotlivá kola přijímacího řízení vyhlašuje ředitel školy. Počet kol přijímacího řízení není omezen. Pozvánku k přijímací zkoušce pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání pro konkrétní termín zasílá ředitel školy 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky.

 (2) Uchazeči, který se pro vážné důvody k přijímací nebo talentové zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací nebo talentovou zkoušku, stanoví ředitel školy náhradní termín pro její vykonání. Přijímací nebo talentová zkouška v náhradním termínu se koná nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné přijímací nebo talentové zkoušky.

 (3) Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí

 (4) Pokud se přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí

 (5) Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené. Písemnost, kterou nelze doručit, se uloží v provozovně provozovatele poštovních služeb, pokud se doručuje jeho prostřednictvím.

 (6) Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

(7) Uchazeč, nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče, musí po oznámení rozhodnutí potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole. K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání  na dané střední škole slouží zápisový lístek.

 (8) Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek.

(9) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10  pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

(10) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Doporučujeme sledovat aktuální informace na stránkách MŠMT.

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností kontaktujte výchovnou poradkyni: Mgr. Zuzanu Zýmovou