Základní škola Tupolevova facebook Dobratická 525, Praha 9 - Letňany
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > COVID info

UPOZORNĚNÍ:

Žádáme vás, abyste se od 1. 9. do odvolání pohybovali ve společných prostorách školy (chodby, WC, školní jídelna,..)  s nasazenou rouškou (žáci i dospělí). Je to snaha o co největší bezpečnost nás všech. Buďme k sobě ohleduplní.

 

Základní informace k provozu školy

 1. Epidemiologická situace těchto dní nám dovoluje zahájit vyučování všech žáků zatím bez výrazných hygienických omezení. Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních, studijních skupinách či kroužcích.
 2. Ve škole se řídíme podle Manuálu k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID 19, který má charakter doporučení hygienických a organizačních preventivních opatření. 

Hygienická opatření ve škole

 1. Žáci ve třídě mohou pobývat bez roušky, ve společných prostorách doporučujeme roušku nosit.
 2. Důležitým preventivním faktorem je osobní hygiena žáka – především mytí  a dezinfekce rukou. Po příchodu do budovy školy si každý důkladně umyje ruce teplou vodou a mýdlem z dávkovače nebo si vydezinfikuje ruce – bezdotyková dezinfekce rukou je k dispozici v šatně u vstupu do budovy školy. V učebnách a na toaletách jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou.
 3. Větrání učeben se bude provádět opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny (kromě pavilonu E, kde jsou rekuperační jednotky).
 4. Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá denně.
 5. Děkujeme zákonným zástupcům žáka, že při vstupu do školy na předem domluvenou schůzku používají ochranu dýchacích cest (roušku).
 6. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. 

Podezření na výskyt nákazy COVID-19 u žáka nebo onemocnění žáka

Příznaky: jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.

POSTUP:

 1. Jsou-li patrné příznaky onemocnění doma, žák doma zůstává.
 2. Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy v případě, že je přítomen jeho zákonný zástupce.
 3. Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce žáka – tuto skutečnost oznámí neprodleně třídní učitel/ka nebo zástupce vedení školy zákonnému zástupci a bude jej informovat o nutnosti bezodkladného převzetí žáka ze školy. Pokud toto není možné, bude žák přemístěn do zabezpečeného prostoru, který je určen k oddělení žáka od ostatních. V izolaci pobývá žák až do doby převzetí zákonným zástupcem.
 4. Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 5. Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.
 6. V případě onemocnění žáka COVID-19 škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a dále o následných krocích v provozu školy stanovených KHS.
 7. Škola stanovuje jednotné místo pro oznámení ohledně onemocnění žáků nemocí COVID - 19, a to kancelář hospodářky školy; telefon 286 920 533.

 Školní jídelna

 1. Obědy ve školní jídelně budou vydávány v souladu s rozvrhem dané třídy.
 2. Před vstupem do jídelny si žáci před odběrem stravy dezinfikují (omyjí) ruce.
 3. Není umožněn samoobslužný výdej příborů z hromadných zásobníků, odběr příloh a pití.
 4. Při vstupu žáků do školní jídelny doporučujeme mít roušku. 

Školní družina

 1. Školní družina funguje beze změn kromě časů vyzvedávání dětí (více informací v záložce školní družina).
 2. Zájmové útvary (kroužky) budou organizovány zatím bez omezení.

 

     Žáci byli poučeni o přísném zákazu vstupu na staveniště v areálu školy z důvodu přístavby pavilonu u ZŠ Tupolevova. 23.1.2018 

 

2. 3. Anežka

Zítra: Kamil

OD ROKU 2016 JE ZŘÍZEN HUMANITÁRNÍ FOND MČ PRAHA 18. PRAVIDLA  - ŽÁDOST PRO POSKYTNUTÍ POMOCI Z TOHOTO FONDU NALEZNETE NA PODATELNĚ ÚŘADU MČ PRAHA 18

 

Návštěvnost stránek

898972