Bakaláři Dobratická 525, Praha 9 - Letňany

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Zápis 2024/2025

Zápis 2024/2025

 ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Vážení rodiče,

podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání. O přijetí rozhodl ředitel školy, Mgr. Daniel Vysloužil, ve správním řízení. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012 je toto rozhodnutí o přijetí oznámeno novým způsobem: zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy (MŠ – Zápis).

Seznam je zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti jsou zde uvedeny pod registračními čísly, která jsou uvedena na přihlášce.

 

DÍTĚ BYLO PŘIJATO    A    NASTOUPÍ    DO MŠ TUPOLEVOVA

ROZHODNUTÍ o přijetí si vyzvedněte dne 27.5.2024 od 9 hodin do 17 hodin na vrátnici školy Tupolevova, Dobratická 525.

.

DÍTĚ BYLO PŘIJATO    A   NENASTOUPÍ    DO MŠ TUPOLEVOVA

(přijato jinam, nastoupí do jiné MŠ)

Pokud bylo Vaše dítě přijato do jiné mateřské školy, odevzdejte na vrátnici školy Tupolevova, Dobratická 525 ve dnech 17.5. – 20.5.2024 od 9 hodin do 16 hodin: Žádost o zastavení přijímacího řízení v MŠ Tupolevova (zpětvzetí žádosti). 

 

Děti přijaté do mateřské školy Tupolevova mají tato registrační čísla:

Registrační čísla.jpg

Vydávání  ROZHODNUTÍ o přijetí, o nepřijetí a usnesení o zastavení přijímacího řízení bude pro mateřskou školu Tupolevova dne 27.5.2024 od 9 hodin do 17 hodin na vrátnici školy Tupolevova, Dobratická 525.

 

V Praze dne 15.května 2024

Vyvěšeno dne: 16.května 2024                                                         Mgr. Daniel Vysloužil

Sejmuto dne:  3.června 2024                                                                        ředitel školy   

 

 

Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Tupolevova,

Dobratická 525, Praha 9 - Letňany

pro školní rok 2024/2025

 Ředitel Základní školy a Mateřské školy Tupolevova, Dobratická 525, Praha 9 – Letňany, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovil následující podmínky a kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025:

Hlavní kritéria pro přijetí:

 1. Kritérium místa trvalého pobytu

- místo trvalého bydliště dítěte, v případě cizinců místo pobytu v době podání

přihlášky k předškolnímu vzdělávání v Praze 18 – Letňany                                                          10 b.

 

 1. Kritérium věk dítěte

- dovršení 5 let k 31.8.2024 ( a děti s OŠD )                                                                                         10 b.

- dovršení 4 let  k 31.8.2024                                                                                                               8 b.    

- dovršení  3 let k  31.8.2024                                                                                                                     6 b.

- dovršení 3 let v 9. – 12 měsíci 2024 ( do 31.12.2024 )                                                              4 b.                                                       

- dovršení 3 let v 1. – 8. měsíci 2025                                                                                                        2 b.

 

Děti budou přijímány podle těchto kritérií a příslušných bodů. Body se sčítají. V případě shodného počtu bodů má přednost dítě narozené dříve, tedy dítě starší.

Pro školní rok 2024/2025 bude přijato 20 dětí (volná místa do kapacity MŠ Tupolevova).

 

Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

Podání žádosti je pouze OSOBNĚ.

 

Doklady k podání žádosti: 

 • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
 • Vyjádření lékaře (ne kopie očkovacího průkazu), (formulář ke stažení zde)
 • Kopie rodného listu
 • Doklad totožnosti – originál k nahlédnutí
 • Doklad k ověření trvalého bydliště (u cizinců např. Nájemní smlouva) – originál k nahlédnutí
 • Poučení (formulář ke stažení zde)

 

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu), označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

 S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

 Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

 

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 

Další informace

Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.

Bude-li mít ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může si vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti podle § 34, odst. 1 školského zákona zpravidla ve věku od tří do šesti let.

Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky podle § 34, odst. 4 zákona č. 561/2004 o předškolním, základním,  středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou občany EU.

K předškolnímu vzděláváním se přijímají děti, které nejsou občany EU, pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů.

 

V Praze dne 4.4.2024                                       Mgr. Daniel Vysloužil – ředitel školy

 

 

Termíny - Zápis do MŠ 2024/2025

Termíny.png

Formulář zpětvzetí ke stažení zde.

Vzhledem k přijímacím kapacitám škol prosíme rodiče mladších dětí, aby je zapisovali pouze do kapacitně větších školek.

Zákonní zástupci mohou podat žádost pouze OSOBNĚ. Prosím využijte rezervační systém elektronického předzápisu (informace níže).

 

INFORMACE – REZERVAČNÍ SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO PŘEDZÁPISU

29.4. – 7.5.2024 dle rozpisu v tabulce

Organizace zápisů a způsoby podání žádosti

Školní informační systémy mateřských škol na MČ Praha 18 umožňují administraci tzv. „on-line předzápisů“. Prostřednictvím těchto systémů je rodičům umožněno vyplnit potřebné údaje do interaktivního formuláře a následně si vygenerovat samotnou žádost, kterou pak už jen stačí podepsat, přiložit přílohy (kopii rodného listu[1] a doložení řádného očkování²) a odevzdat osobně v MŠ v době zápisu.

Jak to funguje:

Zákonný zástupce dítěte:

 • navštíví webové stránky školy
 • klikne si na odkaz „Online zápis“,
 • zobrazí se mu formulář,
 • vyplní potřebné údaje,
 • formulář se automaticky odešle do systému školy
 • automaticky bude přiděleno registrační číslo
 • na jím uvedený e-mail bude automaticky (do cca 15 minut) zaslána předvyplněná žádost ze systému s přiděleným registračním číslem
 • formulář doplní, vytiskne, připojí požadované přílohy, opatří vlastnoručním podpisem,

 

Spádová oblast mateřských škol je území  MČ Praha 18.  

Vzhledem k přijímacím kapacitám škol prosíme rodiče mladších dětí, aby zápis provedli pouze do větších MŠ.

MŠ Tupolevova bude přijímat 20 dětí pro školní rok 2024 – 2025.

1) K žádosti zákonný zástupce zpravidla přikládá kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie. Tato kopie pak musí být součástí spisu.

2) K žádosti zákonný zástupce přikládá potvrzení praktického dětského lékaře o řádném očkování dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie. Tato kopie pak musí být součástí spisu. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 

Na odkaz pro zápis klepnout až po přečtení výše uvedených informací! 

Odkaz pro on-line zápis do MŠ pro školní rok 2024-2025

 

       V Praze dne 4.4.2024                                       Mgr. Daniel Vysloužil – ředitel školy