Mateřská škola Tupolevova facebook Dobratická 525, Praha 9 - Letňany
Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Zápis

 

ROZHODNUTÍ o přijetí a usnesení o zastavení přijímacího řízení pro mateřskou školu Tupolevova

je stále k vyzvednutí na vrátnici školy od 7,30 hodin do 15 hodin do 26.června 2020.

 

Zákonnému zástupci dítěte. který si ve čtvrtek 28.5. nevyzvedl osobně ROZHODNUTÍ o nepřijetí pro mateřskou školu Tupolevova,

se Rozhodnutí odešle datovou schránkou nebo poštou. 

 

V Praze 1.6.2020       Mgr. Irena Jeřábková - zástupkyně ředitele školy

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vážení rodiče,

podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání. O přijetí rozhodl ředitel školy, Mgr. Daniel Vysloužil, ve správním řízení. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012 je toto rozhodnutí o přijetí oznámeno novým způsobem: zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy (MŠ – Zápis).

Seznam je zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti jsou zde uvedeny pod registračními čísly, která jsou uvedena na přihlášce.

DÍTĚ BYLO PŘIJATO A NASTOUPÍ DO MŠ TUPOLEVOVA

V případě přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání

do Mateřské školy TUPOLEVOVA v Základní škole a Mateřské škole Tupolevova,

Dobratická 525, Praha 9 – Letňany odevzdejte ZÁPISOVÝ LÍSTEK 20. 5. nebo 21.5.2020 na vrátnici školy Tupolevova, Dobratická 525 od 9 hodin do 17 hodin.

Pokud zápisový lístek nebude odevzdán v daném termínu, bude Vaše místo postoupeno dalšímu zájemci v pořadí dle kritérií.

 

DÍTĚ BYLO PŘIJATO A NENASTOUPÍ DO MŠ TUPOLEVOVA (přijato jinam, nastoupí do jiné MŠ)

Pokud bylo Vaše dítě přijato do jiné mateřské školy, odevzdejte do této mateřské školy, kam Vaše dítě nastoupí:

Žádost o zastavení přijímacího řízení v MŠ Tupolevova. 

 

Děti přijaté do mateřské školy mají tato registrační čísla:

 

NQPZ6

3N2DY

WRO3V

0FX2W

YS5VF

B7WQU

LU4JD

6KU37

N8IRL

UAMXR

0T452

9TMFA

Q4E0G

9NASR

YO4HK

AFX74

5WFTJ

5OVKH

DBVPO

QNAWL

 

Vydávání ROZHODNUTÍ

o přijetí, o nepřijetí a usnesení o zastavení přijímacího řízení

bude pro mateřskou školu Tupolevova dne 28.5.2020 od 9 hodin do 17 hodin

u zástupkyně ředitele školy – Mgr. Irena Jeřábková.

 

V Praze dne 18. května 2020

Vyvěšeno dne: 18. 5. 2020                                                              Mgr. Daniel Vysloužil

Sejmuto dne:  5.6.2020                                                                                 ředitel školy   

  

Podmínky a kritéria pro přijímání dětí

do Mateřské školy Tupolevova, Dobratická 525, Praha 9 - Letňany

pro školní rok 2020/2021

 

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Tupolevova, Dobratická 525, Praha 9 – Letňany, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon, v platném znění) stanovil následující podmínky a kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021:

 

Hlavní kritéria pro přijetí: 

1. Kritérium místa trvalého pobytu dítěte - místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizinců místo pobytu, v době podání přihlášky k předškolnímu vzdělávání v Praze 18 – Letňanech - 10 bodů                                                                                                                                                                                                                                                  

2. Kritérium věk dítěte - děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky (povinné předškolní vzdělávání) - 10 bodů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Děti v pořadí podle věku:

 • dovršení 4 let k 31. 8. 2020 - 8 bodů                                                                                
 • dovršení 3 let k 31.8.2020 - 6 bodů                                                                                  
 • dovršení 3 let v 9. – 12. měsíci 2020 (do 31. 12. 2020) - 4 body                                     
 • dovršení 3 let v 1. - 8.měsíci 2021 (do 31.8.2021) - 2 body                                            

Děti budou přijímány podle těchto kritérií a příslušných bodů. Body se sčítají. V případě shodného počtu bodů má přednost dítě narozené dříve, tedy dítě starší.

Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání: 

 • Přihlášku k předškolnímu vzdělávání zákonný zástupce odevzdává vždy pouze příslušné mateřské škole
 • K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti podle § 34, odst. 1 školského zákona zpravidla ve věku od tří do šesti let
 • Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky ( § 34, odst. 4 zákona č. 561/2004 ) o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou občany EU
 • K  předškolnímu vzděláváním se přijímají děti, které nejsou občany EU, pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů
 • V případě, že bude odlišný trvalý pobyt dítěte a zákonného zástupce, může být upozorněn orgán sociálně právní ochrany dětí

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby: 

 1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
 3. poštou
 4. osobní podání 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu), označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.  

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem.

 

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.  

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

 1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a  
 2. doloží kopii očkovacího průkazu.

   

  V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

  Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

  Další informace

  Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.

  Bude-li mít ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může si vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Povinnost plnění předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.  

 

V Praze dne 15.4.2020                                       Mgr. Daniel Vysloužil – ředitel školy

 

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

Prohlašuji, že   (jméno a příjmení dítěte),     nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Příloha: kopie očkovacího průkazu

Podpis zákonného zástupce

                                                                       

     Žáci byli poučeni o přísném zákazu vstupu na staveniště v areálu školy z důvodu přístavby pavilonu u ZŠ Tupolevova. 23.1.2018 

 

22. 1. Slavomír

Zítra: Zdeněk

OD ROKU 2016 JE ZŘÍZEN HUMANITÁRNÍ FOND MČ PRAHA 18. PRAVIDLA  - ŽÁDOST PRO POSKYTNUTÍ POMOCI Z TOHOTO FONDU NALEZNETE NA PODATELNĚ ÚŘADU MČ PRAHA 18

 

Návštěvnost stránek

888553