Mateřská škola Tupolevova facebook Dobratická 525, Praha 9 - Letňany
Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Zápis

Zápis do MŠ pro školní rok 2019/2020 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Vážení rodiče,

podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání. O přijetí rozhodl ředitel školy, Mgr. Daniel Vysloužil, ve správním řízení. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012 je toto rozhodnutí o přijetí oznámeno novým způsobem:

 • zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole
 • a na webových stránkách školy (MŠ – Zápis)
 • Seznam je zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti jsou zde uvedeny pod registračními čísly, která jste obdrželi v den zápisu.
 • Děti přijaté do mateřské školy mají tato registrační čísla:

3

15

35

144

8

21

49

149

9

24

62

150

10

26

121

154

 

Zákonní zástupci přijatých dětí odevzdají podepsaný a vyplněný zápisový lístek, který obdrželi v den zápisu, řediteli do zvolené mateřské školy. Odevzdání zápisového lístku je stanoveno nejdéle do dne 20. 5. 2019 do 16.00 hodin do kanceláře ZŠ a MŠ Tupolevova. Zápisový lístek musí být dodán osobně. Pokud zápisový lístek nebude odevzdán do MŠ do daného termínu, bude takto uvolněné místo postoupeno dalšímu zájemci v pořadí dle kritérií.

V Praze dne 15. května 2019 

Vyvěšeno dne: 15. 5. 2019                                                              Mgr. Daniel Vysloužil

Sejmuto dne:                                                                                                 ředitel školy   

 

 Požadované doklady k zápisu :

 

Podmínky a kritéria pro přijímání dětí

do Mateřské školy Tupolevova, Dobratická 525, Praha 9 - Letňany

pro školní rok 2019/2020

 

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Tupolevova, Dobratická 525, Praha 9 – Letňany, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon, v platném znění) stanovil následující podmínky a kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020:

 

Hlavní kritéria pro přijetí: 

1. Kritérium místa trvalého pobytu dítěte - místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizinců místo pobytu, v době podání přihlášky k předškolnímu vzdělávání v Praze 18 – Letňanech - 10 bodů                                                                                                                                                                                                                                                  

2. Kritérium věk dítěte - děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky (povinné předškolní vzdělávání) - 10 bodů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Děti v pořadí podle věku:

 • dovršení 4 let k 31. 8. 2019 - 8 bodů                                                                                
 • dovršení 3 let k 31.8.2019 - 6 bodů                                                                                  
 • dovršení 3 let v 9. – 12. měsíci 2019 (do 31. 12. 2019) - 4 body                                     
 • dovršení 3 let v 1. - 8.měsíci 2020 (do 31.8.2020) - 2 body                                            

Děti budou přijímány podle těchto kritérií a příslušných bodů. Body se sčítají. V případě shodného počtu bodů má přednost dítě narozené dříve, tedy dítě starší.

Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání: 

 • Přihlášku k předškolnímu vzdělávání zákonný zástupce odevzdává vždy pouze příslušné mateřské škole
 • K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti podle § 34, odst. 1 školského zákona zpravidla ve věku od tří do šesti let
 • Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky ( § 34, odst. 4 zákona č. 561/2004 ) o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • U dětí mladších 5 let může předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 5 školského zákona stanoví, že při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené v § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
 • K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou občany EU
 • K  předškolnímu vzděláváním se přijímají děti, které nejsou občany EU, pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů
 • V případě, že bude odlišný trvalý pobyt dítěte a zákonného zástupce, může být upozorněn orgán sociálně právní ochrany dětí

                                                                         V Praze 15.3.2019                                                   Mgr. Daniel Vysloužil, ředitel školy

 

     Žáci byli poučeni o přísném zákazu vstupu na staveniště v areálu školy z důvodu přístavby pavilonu u ZŠ Tupolevova. 23.1.2018 

 

20. 1. Ilona

Zítra: Běla

OD ROKU 2016 JE ZŘÍZEN HUMANITÁRNÍ FOND MČ PRAHA 18. PRAVIDLA  - ŽÁDOST PRO POSKYTNUTÍ POMOCI Z TOHOTO FONDU NALEZNETE NA PODATELNĚ ÚŘADU MČ PRAHA 18

 

Návštěvnost stránek

793810