Mateřská škola Tupolevova facebook Dobratická 525, Praha 9 - Letňany
Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Zápis

Zápis do MŠ  

                             Informace k zápisu do Mateřské školy Tupolevova

pro školní rok 2019/2020

 

 

 

 bude doplněno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požadované doklady k zápisu :

 • vyplněná Žádost o přijetí a Evidenční list dítěte
 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • povolení k pobytu v ČR u cizích státních příslušníků

 

Podmínky a kritéria pro přijímání dětí

do Mateřské školy Tupolevova, Dobratická 525, Praha 9 - Letňany

pro školní rok 2018/2019

 

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Tupolevova, Dobratická 525, Praha 9 – Letňany, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon, v platném znění) stanovil následující podmínky a kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019:

 

Hlavní kritéria pro přijetí: 

1. Kritérium místa trvalého pobytu dítěte - místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizinců místo pobytu, v době podání přihlášky k předškolnímu vzdělávání v Praze 18 – Letňanech - 10 bodů                                                                                                                                                                                                                                                  

2. Kritérium věk dítěte - děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s OŠD (povinné předškolní vzdělávání) - 10 bodů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Děti v pořadí podle věku:

 • dovršení 4 let k 31. 8. 2018 - 8 bodů                                                                                
 • dovršení 3 let k 31.8.2018 - 6 bodů                                                                                  
 • dovršení 3 let v 9. – 12. měsíci 2018 (do 31. 12. 2018) - 4 body                                     
 • dovršení 3 let v 1. - 8.měsíci 2019 (do 31.8.2019) - 2 body                                            

Děti budou přijímány podle těchto kritérií a příslušných bodů. Body se sčítají. V případě shodného počtu bodů má přednost dítě narozené dříve, tedy dítě starší.

Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání: 

 • Přihlášku k předškolnímu vzdělávání zákonný zástupce odevzdává vždy pouze příslušné mateřské škole
 • K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti podle § 34, odst. 1 školského zákona zpravidla ve věku od tří do šesti let
 • Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s OŠD ( § 34, odst. 4 zákona č. 561/2004 ) o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • U dětí mladších 5 let může předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 5 školského zákona stanoví, že při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené v § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
 • K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou občany EU
 • K  předškolnímu vzděláváním se přijímají děti, které nejsou občany EU, pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů
 • V případě, že bude odlišný trvalý pobyt dítěte a zákonného zástupce, může být upozorněn orgán sociálně právní ochrany dětí

V Praze 27.3.2018                                                    Mgr. Daniel Vysloužil, ředitel školy

 

     Žáci byli poučeni o přísném zákazu vstupu na staveniště v areálu školy z důvodu přístavby pavilonu u ZŠ Tupolevova. 23.1.2018 

 

21. 1. Běla

Zítra: Slavomír

OD ROKU 2016 JE ZŘÍZEN HUMANITÁRNÍ FOND MČ PRAHA 18. PRAVIDLA  - ŽÁDOST PRO POSKYTNUTÍ POMOCI Z TOHOTO FONDU NALEZNETE NA PODATELNĚ ÚŘADU MČ PRAHA 18

 

Návštěvnost stránek

711938