Mateřská škola Tupolevova facebook Dobratická 525, Praha 9 - Letňany
Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Zápis

Zápis do MŠ  

                             Informace k zápisu do Mateřské školy Tupolevova

pro školní rok 2018/2019   

 Vážení rodiče,

podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání. O přijetí rozhodl ředitel školy, Mgr. Daniel Vysloužil, ve správním řízení. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012 je toto rozhodnutí o přijetí oznámeno novým způsobem: - zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy (MŠ - Zápis do MŠ) 

Seznam je zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti jsou zde uvedeny pod registračními čísly, která jste obdrželi v den zápisu.

Děti přijaté do mateřské školy mají tato registrační čísla:

 

2

36

46

110

146

11

37

50

132

150

16

41

104

141

151

17

42

105

142

167

 

Zákonní zástupci přijatých dětí odevzdají podepsaný a vyplněný zápisový lístek, který obdrželi v den zápisu, řediteli do zvolené mateřské školy. Odevzdání zápisového lístku je stanoveno nejdéle do dne 23. 5. 2018 do 16.00 hodin do kanceláře ZŠ a MŠ Tupolevova. Zápisový lístek musí být dodán osobně. Pokud zápisový lístek nebude odevzdán do MŠ do daného termínu, bude takto uvolněné místo postoupeno dalšímu zájemci v pořadí dle kritérií.

 V Praze dne 16. května 2018 

 Vyvěšeno dne: 16. 5. 2018                                                                Mgr. Daniel Vysloužil

Sejmuto dne:                                                                                                  ředitel školy    

 

 

Termín vydávání tiskopisů:

- možnosti:

- stažení z www stránek školy (www.tupolevka.cz – Informace o škole/Dokumenty ke stažení/Dokumenty –   Mateřská škola)

- 17.4.2018 (úterý) od 14.00 do 16.30 hodin – kancelář ZŠ a MŠ Tupolevova nebo 18.4.2018 (středa) od 13.00 do 16.30 hodin – třída mateřské školy Tupolevova

 

Den otevřených dveří: středa 18.4.2018 od 13.30 do 16.00 hodin

Termín pro odevzdávání vyplněných žádostí:

středa  2.5.2018 13.00 – 17.00 hodin třída Motýlci mateřské školy Tupolevova

čtvrtek 3.5.2018 13.00 – 17.00 hodin třída Motýlci mateřské školy Tupolevova

Termínem odevzdání žádostí začíná doba rozhodná pro vyřízení žádostí ve správním řízení podle předem stanovených kritérií pro přednostní umístění v případě poptávky převyšující kapacitní možnosti MŠ. Podle míry naplnění těchto kritérií vydává ředitel rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do mateřské školy.

Dle § 36 je účastníkům řízení dána možnost se vyjádřit k podkladům rozhodnutí dne 11. 5. 2018 v kanceláři ZŠ a MŠ Tupolevova od 8.00 do 15.30 hodin. Termín si rezervujte na tel. čísle 286920533.

Předpokládaný termín zveřejnění registračních čísel s informací o přijetí bude nejpozději do 16. 5. 2018 na www stránkách školy a na dveřích MŠ Tupolevova.

Případné odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí zašlete na adresu školy až po obdržení písemného rozhodnutí o nepřijetí.

 

Zápisové lístky odevzdejte do kanceláře ZŠ a MŠ Tupolevova do 23.5.2018 do 16.00 hodin.

Termín vydávání rozhodnutí :    30.5.2018 od 13.00 do 16.00 hodin v kanceláři ZŠ a MŠ Tupolevova.

 

Požadované doklady k zápisu :

 • vyplněná Žádost o přijetí a Evidenční list dítěte
 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • povolení k pobytu v ČR u cizích státních příslušníků

 

Podmínky a kritéria pro přijímání dětí

do Mateřské školy Tupolevova, Dobratická 525, Praha 9 - Letňany

pro školní rok 2018/2019

 

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Tupolevova, Dobratická 525, Praha 9 – Letňany, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon, v platném znění) stanovil následující podmínky a kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019:

 

Hlavní kritéria pro přijetí: 

1. Kritérium místa trvalého pobytu dítěte - místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizinců místo pobytu, v době podání přihlášky k předškolnímu vzdělávání v Praze 18 – Letňanech - 10 bodů                                                                                                                                                                                                                                                  

2. Kritérium věk dítěte - děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s OŠD (povinné předškolní vzdělávání) - 10 bodů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Děti v pořadí podle věku:

 • dovršení 4 let k 31. 8. 2018 - 8 bodů                                                                                
 • dovršení 3 let k 31.8.2018 - 6 bodů                                                                                  
 • dovršení 3 let v 9. – 12. měsíci 2018 (do 31. 12. 2018) - 4 body                                     
 • dovršení 3 let v 1. - 8.měsíci 2019 (do 31.8.2019) - 2 body                                            

Děti budou přijímány podle těchto kritérií a příslušných bodů. Body se sčítají. V případě shodného počtu bodů má přednost dítě narozené dříve, tedy dítě starší.

Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání: 

 • Přihlášku k předškolnímu vzdělávání zákonný zástupce odevzdává vždy pouze příslušné mateřské škole
 • K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti podle § 34, odst. 1 školského zákona zpravidla ve věku od tří do šesti let
 • Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s OŠD ( § 34, odst. 4 zákona č. 561/2004 ) o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • U dětí mladších 5 let může předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 5 školského zákona stanoví, že při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené v § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
 • K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou občany EU
 • K  předškolnímu vzděláváním se přijímají děti, které nejsou občany EU, pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů
 • V případě, že bude odlišný trvalý pobyt dítěte a zákonného zástupce, může být upozorněn orgán sociálně právní ochrany dětí

V Praze 27.3.2018                                                    Mgr. Daniel Vysloužil, ředitel školy

 

     Žáci byli poučeni o přísném zákazu vstupu na staveniště v areálu školy z důvodu přístavby pavilonu u ZŠ Tupolevova. 23.1.2018 

 

15. 8. Hana

Zítra: Jáchym

OD ROKU 2016 JE ZŘÍZEN HUMANITÁRNÍ FOND MČ PRAHA 18. PRAVIDLA  - ŽÁDOST PRO POSKYTNUTÍ POMOCI Z TOHOTO FONDU NALEZNETE NA PODATELNĚ ÚŘADU MČ PRAHA 18

 

Návštěvnost stránek

672236