Mateřská škola Tupolevova facebook Dobratická 525, Praha 9 - Letňany

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Zápis

 • Informace GDPR

  Termín konání zápisů

  02.05. – 10.05.2021 dle rozpisu níže

  Na odkaz pro zápis klepnout až po přečtení níže uvedených informací ! 

  Odkaz pro on-line zápis do MŠ pro školní rok 2021-2022


  Organizace zápisů a způsoby podání žádosti

  Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření v době konání zápisů, je důležité nastavit jejich organizaci tak, aby umožňovala distanční průběh a zároveň vycházela vstříc individuálním podmínkám jednotlivých rodin.

  Přestože jsou v běžných podmínkách samozřejmostí dny otevřených dveří, letos se bez této možnosti musíme obejít. Bude-li na konci školního roku z epidemiologického hlediska situace příznivá, bude den otevřených dveří   uspořádán dodatečně.

  Školní informační systémy mateřských škol na MČ Praha 18 umožňují administraci tzv. „on-line předzápisů“. Prostřednictvím těchto systémů je rodičům umožněno vyplnit potřebné údaje do interaktivního formuláře a následně si vygenerovat samotnou žádost, kterou pak už jen stačí podepsat, přiložit přílohy (kopii rodného listu[1] a doložení řádného očkování[2]) a odeslat jedním z níže uvedených způsobů.

  [1] K žádosti zákonný zástupce zpravidla přikládá kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie. Tato kopie pak musí být součástí spisu.

  [2] K žádosti zákonný zástupce přikládá potvrzení praktického dětského lékaře o řádném očkování dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie. Tato kopie pak musí být součástí spisu. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. 

  Jak to funguje:

  Zákonný zástupce dítěte:

  • navštíví webové stránky školy
  • klikne si na odkaz „Online zápis“,
  • zobrazí se mu formulář,
  • vyplní potřebné údaje,
  • formulář se automaticky odešle do systému školy
  • automaticky bude přiděleno registrační číslo
  • na jím uvedený e-mail bude automaticky (cca do 15 minut) zaslána předvyplněná žádost ze systému s přiděleným registračním číslem
  • formulář doplní, vytiskne, připojí požadované přílohy, opatří vlastnoručním podpisem,
  • doručí do školy jedním z následujících způsobů

   

 • Žádost o přijetí mohou zákonní zástupci do MŠ doručit následujícími způsoby:

   − do datové schránky školy  (odeslání žádosti datovou schránkou ZŠ  je zdarma. Více  informací na
                                                           
  https://chcidatovku.cz/.)  v termínu od  2.5. do 10.5.2021

  − e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce v termínu od  2.5. do  10.5.2021

   − poštou (rozhodující je datum podání na poštu termín pro podání od 2.5. do 6.5.2021),
      doporučujeme zasílat doporučeně

  − osobním podáním ve škole v pracovních dnech od 3.5. do 10.5.2021.

  V případě osobního podání vložením žádosti:

  • schránka u vchodu do budovy
  • v pracovní dny do schránky (urny) ve vestibulu školy (9 – 17 hodin)

   

  V případě, že zákonný zástupce nemá možnost online komunikace, je možné se  dne 10.05.2021 v čase mezi 9:00 – 17:00 hod. dostavit na školu  k osobnímu podání žádosti o přijetí, kde mu bude přihláška k přijetí poskytnuta.

  Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem, bez podpisu apod.)  je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

  Za všech okolností je nutné dodržet v dané době platná mimořádná protiepidemická opatření.

  Originál vyplněné žádosti musí být doručen jedním z výše jmenovaných způsobů do školy do termínu stanoveném pro přijímání žádostí o zápis k předškolnímu vzdělávání.

   

  Doplňující informace

  Úkon

  Termín

  Čas

  Vyjádření se k podkladům rozhodnutí

  12.5.2021

  Po předchozí telefonické domluvě

  Zveřejnění registračních čísel o přijetí

  17.05.2021

  12:00

  Odevzdání zápisových lístků, zpětvzetí žádosti

  19.5. - 21.5.2021

  9:00 – 17:00

  Vydávání rozhodnutí o přijetí, nepřijetí a usnesení

  27.05.2021

  9:00 – 17:00

  Odeslání nevyzvednutých nepřijetí

  poštou

  28.05.2021

   

   

  Upozornění - jednotlivé termíny mohou být upraveny v závislosti na vývoji situace kolem šíření koronaviru Covid-19.

  Spádová oblast mateřských škol je území  MČ Praha 18.  

  Vzhledem k přijímacím kapacitám škol prosíme rodiče mladších dětí, aby zápis provedli pouze do větších MŠ,  tzn. MŠ Příborská či MŠ Malkovského.

  MŠ Tupolevova bude přijímat 24 dětí pro školní rok 2021 – 2022.

 •  V Praze dne 14.4.2021                                       Mgr. Daniel Vysloužil – ředitel školy

   

Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Tupolevova,

Dobratická 525, Praha 9 - Letňany

pro školní rok 2021/2022

 

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Tupolevova, Dobratická 525, Praha 9 – Letňany, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovil následující podmínky a kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022:

 

Hlavní kritéria pro přijetí:

 1. Kritérium místa trvalého pobytu

- místo trvalého bydliště dítěte, v případě cizinců místo pobytu v době podání

přihlášky k předškolnímu vzdělávání v Praze 18 – Letňany                                         10 b.

 

 1. Kritérium věk dítěte

- dovršení 5 let k 31.8.2021 ( a děti s OŠD )                                                                 10 b.

- dovršení 4 let  k 31.8.2021                                                                                             8 b.    

- dovršení  3 let k  31.8.2021                                                                                             6 b.

- dovršení 3 let v 9. – 12 měsíci 2021 ( do 31.12.2021 )                                                4 b.                                                       

- dovršení 3 let v 1. – 8. měsíci 2022                                                                              2 b.

 

Děti budou přijímány podle těchto kritérií a příslušných bodů. Body se sčítají. V případě shodného počtu bodů má přednost dítě narozené dříve, tedy dítě starší.

 

Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

 • Přihlášku k předškolnímu vzdělávání zákonný zástupce odevzdává vždy pouze příslušné mateřské škole
 • K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti podle § 34, odst. 1 školského zákona zpravidla ve věku od tří do šesti let
 • Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky (§ 34, odst. 4 zákona č. 561/2004 ) o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou občany EU
 • K  předškolnímu vzděláváním se přijímají děti, které nejsou občany EU, pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů
 • V případě, že bude odlišný trvalý pobyt dítěte a zákonného zástupce, může být upozorněn orgán sociálně právní ochrany dětí

 

 V Praze dne 1.4.2021                                       Mgr. Daniel Vysloužil – ředitel školy

 

                                                                       

     Žáci byli poučeni o přísném zákazu vstupu na staveniště v areálu školy z důvodu přístavby pavilonu u ZŠ Tupolevova. 23.1.2018 

 

17. 4. Rudolf

Zítra: Valérie

OD ROKU 2016 JE ZŘÍZEN HUMANITÁRNÍ FOND MČ PRAHA 18. PRAVIDLA  - ŽÁDOST PRO POSKYTNUTÍ POMOCI Z TOHOTO FONDU NALEZNETE NA PODATELNĚ ÚŘADU MČ PRAHA 18

 

Návštěvnost stránek

912536