Mateřská škola Tupolevova facebook Dobratická 525, Praha 9 - Letňany

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Zápis

 • Informace GDPR

   ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

  Vážení rodiče,

  podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání. O přijetí rozhodl ředitel školy, Mgr. Daniel Vysloužil, ve správním řízení. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012 je toto rozhodnutí o přijetí oznámeno novým způsobem: zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy (MŠ – Zápis).

  Seznam je zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti jsou zde uvedeny pod registračními čísly, která jsou uvedena na přihlášce.

   

  DÍTĚ BYLO PŘIJATO A NASTOUPÍ DO MŠ TUPOLEVOVA

  V případě přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy TUPOLEVOVA v Základní škole a Mateřské škole Tupolevova, Dobratická 525, Praha 9 – Letňany

  odevzdejte 19. 5. až 21. 5. 2021  ZÁPISOVÝ LÍSTEK - viz odkaz

  na vrátnici školy Tupolevova, Dobratická 525 od 9 hodin do 17 hodin. 

  Pokud zápisový lístek nebude odevzdán v daném termínu, bude Vaše místo postoupeno dalšímu zájemci v pořadí dle kritérií.

   

  DÍTĚ BYLO PŘIJATO A NENASTOUPÍ DO MŠ TUPOLEVOVA

  (přijato jinam, nastoupí do jiné MŠ)

  Pokud bylo Vaše dítě přijato do jiné mateřské školy, odevzdejte do této mateřské školy, kam Vaše dítě nastoupí:

  Žádost o zastavení přijímacího řízení v MŠ Tupolevova - viz odkaz nebo žádost odevzdejte

  na vrátnici školy Tupolevova, Dobratická 525 od 9 hodin do 17 hodin. 

   

  Děti přijaté do mateřské školy Tupolevova mají tato registrační čísla: 

  3LDAR

  7JLK7

  12A34

  ZBYHK

  MWRV4

  2LING

  CQETR

  2O781

  U38C4

  TRKBT

  1FRJF

  QM6LN

  Q8A5O

  6O7YK

  CRW72

  0BJGB

  6F9W3

  XQZGZ

  W97XH

  ZUHSU

  QK19A

  JGUXP

  YYN22

  PHTDO

  4O50X

  DA9TY

  YHH3T

  38LHF

  MSMMR

  DULKE

  XUZPW

         

   

  Vydávání  ROZHODNUTÍ

  o přijetí, o nepřijetí a usnesení o zastavení přijímacího řízení bude

  pro mateřskou školu Tupolevova dne 27.5.2021 od 9 hodin do 17 hodin

  na vrátnici školy Tupolevova, Dobratická 525.

   

  V Praze dne 17. května 2021

  Vyvěšeno dne: 17. 5. 2021                                                               Mgr. Daniel Vysloužil

  Sejmuto dne:  4.6.2021                                                                                 ředitel školy   

   

   

  Termín konání zápisů

  02.05. – 10.05.2021 dle rozpisu níže

  Na odkaz pro zápis klepnout až po přečtení níže uvedených informací ! 

  Odkaz pro on-line zápis do MŠ pro školní rok 2021-2022

  Formulář - vyjádření lékaře k očkování


  Organizace zápisů a způsoby podání žádosti

  Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření v době konání zápisů, je důležité nastavit jejich organizaci tak, aby umožňovala distanční průběh a zároveň vycházela vstříc individuálním podmínkám jednotlivých rodin.

  Přestože jsou v běžných podmínkách samozřejmostí dny otevřených dveří, letos se bez této možnosti musíme obejít. Bude-li na konci školního roku z epidemiologického hlediska situace příznivá, bude den otevřených dveří   uspořádán dodatečně.

  Školní informační systémy mateřských škol na MČ Praha 18 umožňují administraci tzv. „on-line předzápisů“. Prostřednictvím těchto systémů je rodičům umožněno vyplnit potřebné údaje do interaktivního formuláře a následně si vygenerovat samotnou žádost, kterou pak už jen stačí podepsat, přiložit přílohy (kopii rodného listu[1] a doložení řádného očkování[2]) a odeslat jedním z níže uvedených způsobů.

  [1] K žádosti zákonný zástupce zpravidla přikládá kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie. Tato kopie pak musí být součástí spisu.

  [2] K žádosti zákonný zástupce přikládá potvrzení praktického dětského lékaře o řádném očkování dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie. Tato kopie pak musí být součástí spisu. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. 

  Jak to funguje:

  Zákonný zástupce dítěte:

  • navštíví webové stránky školy
  • klikne si na odkaz „Online zápis“,
  • zobrazí se mu formulář,
  • vyplní potřebné údaje,
  • formulář se automaticky odešle do systému školy
  • automaticky bude přiděleno registrační číslo
  • na jím uvedený e-mail bude automaticky (cca do 15 minut) zaslána předvyplněná žádost ze systému s přiděleným registračním číslem
  • formulář doplní, vytiskne, připojí požadované přílohy, opatří vlastnoručním podpisem,
  • doručí do školy jedním z následujících způsobů

   

 • Žádost o přijetí mohou zákonní zástupci do MŠ doručit následujícími způsoby:

   − do datové schránky školy  (odeslání žádosti datovou schránkou ZŠ  je zdarma. Více  informací na
                                                           
  https://chcidatovku.cz/.)  v termínu od  2.5. do 10.5.2021

  − e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce v termínu od  2.5. do  10.5.2021

   − poštou (rozhodující je datum podání na poštu termín pro podání od 2.5. do 6.5.2021),
      doporučujeme zasílat doporučeně

  − osobním podáním ve škole v pracovních dnech od 3.5. do 10.5.2021.

  V případě osobního podání vložením žádosti:

  • schránka u vchodu do budovy
  • v pracovní dny do schránky (urny) ve vestibulu školy (9 – 17 hodin)

   

  V případě, že zákonný zástupce nemá možnost online komunikace, je možné se  dne 10.05.2021 v čase mezi 9:00 – 17:00 hod. dostavit na školu  k osobnímu podání žádosti o přijetí, kde mu bude přihláška k přijetí poskytnuta.

  Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem, bez podpisu apod.)  je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

  Za všech okolností je nutné dodržet v dané době platná mimořádná protiepidemická opatření.

  Originál vyplněné žádosti musí být doručen jedním z výše jmenovaných způsobů do školy do termínu stanoveném pro přijímání žádostí o zápis k předškolnímu vzdělávání.

   

  Doplňující informace

  Úkon

  Termín

  Čas

  Vyjádření se k podkladům rozhodnutí

  12.5.2021

  Po předchozí telefonické domluvě

  Zveřejnění registračních čísel o přijetí

  17.05.2021

  12:00

  Odevzdání zápisových lístků, zpětvzetí žádosti

  19.5. - 21.5.2021

  9:00 – 17:00

  Vydávání rozhodnutí o přijetí, nepřijetí a usnesení

  27.05.2021

  9:00 – 17:00

  Odeslání nevyzvednutých nepřijetí

  poštou

  28.05.2021

   

   

  Upozornění - jednotlivé termíny mohou být upraveny v závislosti na vývoji situace kolem šíření koronaviru Covid-19.

  Spádová oblast mateřských škol je území  MČ Praha 18.  

  Vzhledem k přijímacím kapacitám škol prosíme rodiče mladších dětí, aby zápis provedli pouze do větších MŠ,  tzn. MŠ Příborská či MŠ Malkovského.

  MŠ Tupolevova bude přijímat 24 dětí pro školní rok 2021 – 2022.

 •  V Praze dne 14.4.2021                                       Mgr. Daniel Vysloužil – ředitel školy

   

Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Tupolevova,

Dobratická 525, Praha 9 - Letňany

pro školní rok 2021/2022

 

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Tupolevova, Dobratická 525, Praha 9 – Letňany, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovil následující podmínky a kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022:

 

Hlavní kritéria pro přijetí:

 1. Kritérium místa trvalého pobytu

- místo trvalého bydliště dítěte, v případě cizinců místo pobytu v době podání

přihlášky k předškolnímu vzdělávání v Praze 18 – Letňany                                         10 b.

 

 1. Kritérium věk dítěte

- dovršení 5 let k 31.8.2021 ( a děti s OŠD )                                                                 10 b.

- dovršení 4 let  k 31.8.2021                                                                                             8 b.    

- dovršení  3 let k  31.8.2021                                                                                             6 b.

- dovršení 3 let v 9. – 12 měsíci 2021 ( do 31.12.2021 )                                                4 b.                                                       

- dovršení 3 let v 1. – 8. měsíci 2022                                                                              2 b.

 

Děti budou přijímány podle těchto kritérií a příslušných bodů. Body se sčítají. V případě shodného počtu bodů má přednost dítě narozené dříve, tedy dítě starší.

 

Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

 • Přihlášku k předškolnímu vzdělávání zákonný zástupce odevzdává vždy pouze příslušné mateřské škole
 • K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti podle § 34, odst. 1 školského zákona zpravidla ve věku od tří do šesti let
 • Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky (§ 34, odst. 4 zákona č. 561/2004 ) o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou občany EU
 • K  předškolnímu vzděláváním se přijímají děti, které nejsou občany EU, pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů
 • V případě, že bude odlišný trvalý pobyt dítěte a zákonného zástupce, může být upozorněn orgán sociálně právní ochrany dětí

 

 V Praze dne 1.4.2021                                       Mgr. Daniel Vysloužil – ředitel školy

 

                                                                       

     Žáci byli poučeni o přísném zákazu vstupu na staveniště v areálu školy z důvodu přístavby pavilonu u ZŠ Tupolevova. 23.1.2018 

 

22. 10. Sabina

Zítra: Teodor

OD ROKU 2016 JE ZŘÍZEN HUMANITÁRNÍ FOND MČ PRAHA 18. PRAVIDLA  - ŽÁDOST PRO POSKYTNUTÍ POMOCI Z TOHOTO FONDU NALEZNETE NA PODATELNĚ ÚŘADU MČ PRAHA 18

 

Návštěvnost stránek

957061